Investicijski fondovi > Općenito o fondovima

Općenito o fondovima

Što su UCITS fondovi?

 • UCITS1 fondovi su oni otvoreni2 investicijskih fondovi s javnom3 ponudom čije je poslovanje prilagođeno EU direktivama,
 • UCITS fondovi strože su i detaljnije regulirani te je njihovo poslovanje ujednačeno na razini cijele Europske unije,
 • svi otvoreni investicijski fondovi prikazani na Hrportfolio.hr na tečajnici ili na proširenoj tečajnici su UCITS fondovi,
 • pojednostavljeno, UCITS fondovi regulirani su i strukturirani na način da ulagaču koji nema posebna financijska i investicijska znanja pružaju maksimalnu zaštitu te ga ne izlažu kompleksnim rizicima,
 • fondovi koji mogu investirati sredstva svojih ulagača u kompleksne i visokorizične vrijednosne papire ili na načine koje donose dodatne rizike za koje se smatra da nisu primjereni za prosječnog ulagača svrstani su u druge kategorije, npr. alternativne investicijske fondove te su prvenstveno namijenjeni profesionalnim ulagačima.

1 UCITS - Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Društva za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire).

2 Otvoreni investicijski fond je onaj koji može izdati neograničeni broj udjela, što znači da se za svaku novu uplatu dodjeljuju novi udjeli, a obrnuto vrijedi za prodaju udjela. Zatvoreni fond je dioničko društvo koje ima unaprijed određeni / ograničeni (zatvoreni) broj udjela odnosno dionica za koje se iznos mora uplatiti prije osnivanja zatvorenog fonda.

3 S javnom ponudom znači da je dostupan svim zainteresiranim ulagačima odnosno neodređenom broju osoba. Suprotnost bi bio fond s privatnom ponudom koji je usmjeren isključivo prema ograničenoj skupini kvalificiranih ulagatelja.

Što je fond?

Fond je imovina ulagača, pretvorena u portfelj vrijednosnih papira odnosno uložena u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorski zapisi, novčani depoziti…).

Cjelokupna imovina fonda podijeljena je na jednake dijelove - udjele, a vlasnici fonda su ulagatelji koji su s uloženim sredstvima kupili udjele otvorenog investicijskog fonda.

Fondove osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, koje i upravlja imovinom investiranom u fondove.

Cilj upravljanja je rast cijene (vrijednosti) udjela i posljedično rast imovine otvorenog investicijskog fonda, a time potencijalno i povećanje imovine ulagatelja.

Što je udjel u fondu?

Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove - udjele. Svaki udjel je proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. Cijena udjela fonda se mijenja ovisno o promjeni cijene vrijednosnih papira koji su u portfelju otvorenog investicijskog fonda. Ukoliko u jednom danu cijena većine vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda poraste, posljedično će za taj dan cijena udjela fonda porasti. Obrnuto vrijedi ukoliko cijena većine vrijednosnih papira padne.

Što je cijena udjela?

Cijena udjela je vrijednost koja se izračunava svaki radni dan za protekli radni dan te se objavljuje u tečajnici fondova i proširenoj tečajnici fondova. Cijena udjela može u odnosu na prethodni radni dan porasti ili pasti, što je u tečajnici prikazano u postocima. Promjena cijene udjela ovisi o promjenama cijena vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda. Prinosi fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće prinose fonda.

Po kojoj cijeni će mi biti dodijeljeni udjeli?

Udjeli se uvijek dodjeljuju po cijeni koja vrijedi na dan kada su ispunjeni svi uvjeti, znači da je dostavljena kompletna dokumentacija i novac na računu fonda. Konkretno, to znači da ako je novac vidljiv na računu fonda 19.12.2022. do vremena presjeka (cut-off time), na primjer do 14:00, udjeli će ulagaču biti dodijeljeni sljedeći radni dan, 20.12.2022., po cijeni koja će biti izračunata za dan 19.12.2022. Cijena za 19.12. se izračunava 20.12. kada su poznate konačne cijene dionica na burzi za 19.12. Dakle, budući da se cijena se uvijek računa za prethodni radni dan, tada se dodjeljuju i udjeli.

Karakteristike investiranja u UCITS fondove, brzi pregled.

Porez na prinos ne plaća se ukoliko ulaganje u fond traje duže od dvije godine. Porez se ne plaća ni prilikom zamjene udjela (isplata iz jednog fonda i uplata u drugi fond) ukoliko se radi o zamjeni udjela među fondovima kojima upravlja isto društvo. Sve uplate u fondove do 31.12.2015. ne ulaze u poreznu osnovicu neovisno o trenutku isplate / otkupu udjela iz fonda. Više o poreznom tretmanu.

Temeljni dokument svakog fonda je prospekt fonda u kojem su navedene bitne karakteristike fonda (ograničenja ulaganja, rizici ulaganja, naknade koje se naplaćuju…) i potrebno ga je pročitati prije ulaganja.

Prije pokretanja fonda prospekt fonda mora odobriti regulator (Hanfa).

Imovina fonda je vlasništvo udjelničara (ulagača) koji imaju udjel u fondu, a ne društva za upravljanje. Zbog toga imovina fonda ne može biti predmet likvidacijske ili stečajne mase društva za upravljanje, niti može biti predmet ovrhe radi namirenja potraživanja prema tom društvu.

Imovinom fonda upravlja društvo za upravljanje odnosno specijalizirani stručnjaci - fond menadžeri, u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja definiranom u prospektu fonda, tako da ulagači sami ne moraju donositi nikakve pojedinačne investicijske odluke niti pratiti kretanja na tržištu kapitala.

Fond je institucionalni (“veliki“) ulagač pa su mu dostupni i načini investiranja koji su za pojedinca nedostupni ili prekompleksni, fond ima pristup većem broju financijskih instrumenata.

Prilikom ulaganja u fond za ulagatelja postoji mogućnost stvaranja dobitka kao i gubitka dijela uloženog iznosa.

Fondovi investiraju na domaćim i međunarodnim tržištima kapitala - geografska diverzifikacija (smanjenje rizika).

Portfelj fonda sastoji se od velikog broja vrijednosnih papira (smanjenje rizika).

Investicijska strategija fonda može biti orijentirana na ulaganje u obveznice, dionice, depozite, i druge financijske instrumente. Isto tako, ulaganja mogu biti više orijentirana na investiranje na hrvatsko tržište, regionalno tržište ili pak fondovi mogu ulagati na druga tržišta kapitala u svijetu.

Sigurnost investiranja osiguravaju zakonodavstvo, Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), depozitar (depozitna banka), te nezavisni revizori. Imovina fonda je pohranjena kod depozitara - kreditne institucije koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova depozitara.

Depozitar čuva imovinu fonda na posebnom računu i vodi račune za fond, osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela odvija u skladu sa zakonom, kontrolira da se imovina fonda ulaže u skladu s odredbama prospekta i zakona te na dnevnoj bazi nadzire izračun cijene udjela fonda.

Pomoću kalkulatora imovine možete dnevno pratiti kretanja vaše imovine - potrebna registracija (besplatno).

Troškovi investiranja u fond u usporedbi sa samostalnim investiranjem u vrijednosne papire su unaprijed poznati i u pravilu manji u odnosu na samostalno investiranje u vrijednosne papire (dionice, obveznice…).

Investirana imovina je uvijek dostupna (novac nije oročen), možete zatražiti isplatu / otkup dijela ili cjelokupnu imovinu bez obzira na početno planirano trajanje ulaganja.

Nema obvezujućih ugovora, odnosno mjesečnih anuiteta.

Za investiranje nisu potrebna značajna novčana sredstva - pojedinačne uplate u iznosu od 10 do 15 eura, ovisno o odabranom fondu.

Moguće je periodično odnosno kontinuirano investiranje (putem trajnog naloga ili pojedinačnih uplata).

Nema skrivenih troškova i naknada, sve naknade su unaprijed poznate i transparentno prikazane - više o naknadama.

Koje kategorije otvorenih investicijskih fondova postoje?

Novac koji u fond investiraju ulagači ulaže se u različite vrijednosne papire te druge financijske instrumente. Ovisno o tome u kakve financijske instrumente fond pretežno ulaže sredstva, otvoreni investicijski fondovi dijele se na više kategorija:

KATEGORIJA
ULAGANJE
GLAVNA KARAKTERISTIKA
dionički fondovi
(equity, stock)
pretežno u dionice - visoka volatilnost
dinamična strategija ulaganja
mješoviti fondovi
(global, balanced)
u dionice i obveznice - srednja volatilnost
umjerena do umjereno konzervativna strategija ulaganja
obveznički fondovi
(bond)
u obveznice - mala volatilnost
konzervativna strategija ulaganja
kratkoročni obveznički fondovi
(short term bond)
pretežno u trezorske zapise i bankovne depozite - iznimno mala volatilnost
jako konzervativna strategija ulaganja
posebni fondovi
posebne strategije investiranja, npr. s dodatnom garancijom,  rizičnost ovisi o strategiji ulaganja
različito od fonda do fonda, npr. fond s dospijećem, fond fondova i sl.
novčani fondovi
pretežno u trezorske zapise i bankovne depozite - praktički nema negativnih pomaka, rast je minimalan i kontinuiran
iznimno konzervativna strategija ulaganja

Napominjemo da svi fondovi unutar jedne kategorije fondova nisu jednako rizični, niti svi imaju sličnu strategiju ulaganja. Razlikuju se prema rizičnosti, pa tako možemo govoriti o npr. konzervativnijim mješovitim fondovima, kao i rizičnijim mješovitim fondovima. Više o rizicima i rizičnosti.

Ovisno o vrsti vrijednosnih papira u koje fondovi ulažu, može se govoriti o različitim stupnjevima rizika, ali i o različitim mogućnostima ostvarivanja prinosa. Što je fond izloženiji tržišnim oscilacijama (veća volatilnost) nosi mogućnost ostvarenja većeg prinosa (dionički, mješoviti). Kako bi se rizik od gubitka zbog volatilnosti ili trenutnih tržišnih anomalija umanjio, investiranje u takvim fondovima preporučuje se za srednje i duže razdoblje (dvije godine i duže).

Kod fondova koji investiraju u vrijednosne papire sa manjim tržišnim oscilacijama (manja volatilnost) postoji manja mogućnost naglog ostvarivanja velikog prinosa ili gubitka, ali zato nude ulagačima veću stabilnost prinosa (obveznički) koji su primjereni za kratkoročne investicije (do dvije godine).

Najkonzervativniji su kratkoročni obveznički i novčani fondovi, a primjereni su za investiranje u trajanju do godinu dana. Pri tome valja napomenuti da trajanje investiranja nije ograničeno na godinu dana, već je općenita preporuka da se konzervativnu investiciju koja ima planirano trajanje ulaganja duže od godinu dana usmjeri u obveznički fond. Više o strategiji ulaganja pojedinih kategorija fondova i preporučenom razdoblju ulaganja.

Zašto investirati u otvoreni investicijski fond?

 • Ne morate pratiti mnoštvo vijesti koje utječu na cijenu vrijednosnih papira,
 • ne morate pratiti kretanje cijene vrijednosnih papira, kako bi u pravom trenutku kupili i prodali određeni vrijednosni papir (za fond to obavljaju fond menadžeri uz angažman analitičara, brokera, investicijskih odbora i investicijskih savjetnika),
 • široka paleta fondova koji nude različite strategije ulaganja od konzervativnih do agresivnih, od orijentiranih na lokalna tržišta do onih koji investiraju na svjetskim tržištima kapitala, a sve to pruža mogućnost stvaranja širokog raspona prinosa ovisno o visini rizika koju nosi odabrani fond,
 • investirate prema svojim mogućnostima i željama - nema obvezujućih ugovora,
 • u svakom trenutku imate pristup do dijela ili cjelokupne imovine - novac nije oročen,
 • u svakom trenutku znate koliko iznosi vaša imovina - kalkulator imovine (potrebna registracija)
 • HANFA - Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (regulator tržišta), depozitar (depozitna banka), te nezavisni revizori dnevnim i periodičnim nadzorom osiguravaju ispravnost poslovanja što stvara sigurnu okolinu za investiranje,
 • otvoreni investicijski fondovi zbog svoje veličine postižu niske troškove trgovanja vrijednosnim papirima za razliku od individualnih investitora,
 • konkurentni dugoročni prinosi konzervativnih fondova u odnosu na kamate na depozite u bankama,
 • dokazan način funkcioniranja i stvaranja prinosa kroz godine postojanja fondova u svijetu i u Hrvatskoj (prvi fond u Hrvatskoj osnovan je 1999. godine),
 • u svijetu postoji tradicija investiranja u fondove duža od 80 godina te više od 65.000 fondova.

Kome je namijenjen otvoreni investicijski fond?

Otvoreni investicijski fond namijenjen je svima koji žele ostvariti veći prinos u odnosu na klasične oblike štednje, poput oročene štednje, a koji nemaju dovoljno vremena, iskustva, znanja, strpljenja i analitičkih sposobnosti da bi se samostalno bavili kupnjom vrijednosnih papira na tržištu kapitala.

Kriva je predodžba da su fondovi namijenjeni samo ulagačima koji imaju značajne svote slobodnih sredstava. Naime, prema svjetskim statistikama većina uloga u fondovima pripada ulagačima koji u fond kontinuirano investiraju manje iznose. Minimalna uplata u fond ovisi o odabranom fondu, u praksi mogu se uplaćivati iznosi već od 10 ili 15 eura na više.

Investiranje u fondove namijenjeno je i ulagačima koji su jako konzervativni (obveznički, kratkoročni obveznički i novčani fondovi) i onima koji žele investirati u fondove s većom volatilnošću, većom rizičnošću i potencijalno većim prinosom (dionički i mješoviti fondovi).

U investicijske fondove investiramo s različitim ciljevima: kupnja nekretnine, školovanje djece, sigurnost za starije dane, dodatna mirovina, zlatna rezerva i slično.

Kako kupiti, prodati ili zamijeniti udjele u fondu?

 • Potrebno je popuniti zahtjev za željenu transakciju,
 • potpisani zahtjev s preslikom identifikacijske isprave i kartice tekućeg računa dostaviti e-mailom,
 • izvršiti uplatu u fond ako se radi o kupnji udjela, a kod isplate pričekati maksimalno sedam dana da isplatu zaprimite na račun. Kod zamjene udjela između fondova istog društva udjeli se prenesu prema dostavljenom zahtjevu, dok kod zamjene udjela između fondova dvaju različitih društava za upravljanje fondovima, najprije zaprimite isplatu iz jednog fonda te nakon toga vršite uplatu u drugi fond.

Detaljne upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela Hanfa_brošura_investicijski_fondovi

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08820 0,00
0,36%
GBP
0,85080 0,00
0,01%
CHF
0,99080 0,00
-0,14%
JPY
170,54000 0,47
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,10 €
27.05.2024
-0,95%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.05. 16:00  2821,47
-2,33
-0,08
CROBEX10* 28.05. 15:47  1692,59
1,44
0,09
CROBEX10tr* 28.05. 15:47  1867,57
1,57
0,08
ADRIAprime* 28.05. 16:00  1949,52
4,79
0,25
CROBISTR* 28.05. 16:31  174,3577
0,02
0,01
CROBIS* 28.05. 16:31  96,5411
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 28.05.2024)
(17:08:34 28.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
JDOS
420,00 €
-2,33%
157.854,00 €
ERNT
208,00 €
0,48%
101.827,00 €
ZABA
17,90 €
-1,10%
78.645,65 €
PODR
157,00 €
0,00%
77.287,00 €
KOEI
254,00 €
0,00%
54.414,00 €
HT
30,80 €
0,65%
50.135,00 €
ADRS
80,00 €
0,00%
48.000,00 €
RIVP
5,14 €
-1,15%
46.375,64 €
HPB
230,00 €
0,00%
41.416,00 €
ADRS2
60,00 €
0,33%
40.020,00 €
Redovni dionički promet:   
941.724,56 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
941.724,56 €