Česta pitanja

Što je prospekt fonda?

Prospekt fonda predstavlja temeljni dokument budući da su u njemu opisane bitne karakteristike fonda (npr. naziv fonda, vrste imovine u koju fond ulaže, ograničenja ulaganja, rizici ulaganja, naknade koje se naplaćuju, podaci o društvu za upravljanje, depozitaru i revizoru fonda i sl.). Ako želite ulagati u fond, važno je da taj dokument pročitate i razumijete.

Što je PRIIP KID?

PRIIP KID fonda je dokument koji bi se mogao smatrati osobnom iskaznicom fonda. U njemu su na sažet, jednostavan i s prospektom ujednačen način prikazani najvažniji podaci o fondu.

Što su pravila fonda?

Pravila fonda uređuju odnos između ulagatelja i društva za upravljanje te vas i fonda. Pravila moraju sadržavati podatke o osnovnim pravima, obvezama i odgovornostima svih uključenih strana, kao i ostale zakonski propisane podatke.

Što je početna ponuda fonda?

Prije pokretanja fonda prospekt fonda mora odobriti regulator (HANFA), tek tada društvo za upravljanje može pokrenuti fond na način da na mjesec dana otvori početnu ponudu. Tada svi koji žele mogu kupiti udjele u fondu. Ako se nakon mjesec dana u fondu skupi dovoljno sredstava (minimalno 600 tisuća EUR), društvo počinje s investiranjem sredstava odnosno upravljanjem fonda. Ukoliko se tijekom početne ponude ne sakupi dovoljan iznos, fond ne može početi s radom, a uplaćena sredstava se bez naplate ikakvih naknada vraćaju ulagateljima.

U što ulažu investicijski fondovi?

U dionice, obveznice, kratkoročne vrijednosne papire, bankovne depozite te ostale vrijednosne papire propisane zakonom. Prospektom fonda detaljno su opisana ograničenja ulaganja, vrste imovine u koju fond ulaže, u koja geografska područja i specifične sektore industrije ulaže fond i sl.

Mogu li ulagatelji utjecati na investicijske odluke društva za upravljanje?

Prema Zakonu o investicijskim fondovima upravljanje fondom isključivo je u nadležnosti društva za upravljanje, naravno u granicama koje postavlja mjerodavni zakon i prospekt fonda.

Mogu li u fond redovito investirati s malim uplatama?

Naravno, u fondove možete redovito investirati u manjim iznosima koje sami određujete, a koji ne smiju biti manji od minimalnog iznosa ulaganja propisanog prospektom, koji je različit od fonda do fonda. Moguće su pojedinačne uplate već od 10 ili 15 eura, ovisno o odabranom fondu. Postoji i mogućnost investiranja i putem trajnog naloga, pri čemu se dokumentacija za izdavanje udjela dostavlja samo prilikom prve uplate, za razliku od pojedinačnih uplata uz koje je potrebno svaki put dostaviti dokumentaciju.

Tko upravlja imovinom fonda?

Imovinom fonda upravlja društvo za upravljanje odnosno fond menadžer u skladu sa smjernicama koje odredi investicijski odbor društva za upravljanje. Za kvalitetno upravljanje potrebni su analitičari i ostali stručnjaci koji procjenjuju stanje na burzama. Društvo za upravljanje preuzima odgovornost za profesionalno upravljanje, što je najznačajnija karakteristika i prednost investicijskih fondova (ulagači investiraju svoj novac, povjeravaju ga na upravljanje profesionalnim upraviteljima i očekuju prinos od porasta cijene udjela u fondu). Opisani način upravljanja je ujedno i najznačajnija razlika u usporedbi s samostalnim investiranjem na tržištu kapitala. Za svoje usluge upravitelj fonda zaračunava naknadu za upravljanje.

Ukoliko ste vlasnik dionice nekog poduzeća, za razliku od vlasnika udjela u otvorenom investicijskom fondu trebate pratiti cijene dionica na tržištu i u određenom trenutku donijeti odluku o kupnji/prodaji dionice. Kada ste vlasnik udjela u fondu sve odluke o kupnji i prodaji (kada kupiti ili prodati koji vrijednosni papir) donosi fond menadžer. To znači da sami ne morate pratiti kretanje cijena dionica, niti posjedovati analitičarska znanja i iskustva u trgovanju sa vrijednosnim papirima da biste mogli postati investitor u fond.

Može li se moja imovina u fondu smanjiti?

To ovisi o vrijednosnim papirima u fondu. Ako ti vrijednosni papiri bilježe oscilacije u cijeni, imovina fonda proporcionalno tome raste ili pada, a tako i cijena udjela raste ili pada. Zbog toga je od velike važnosti odabrati fond s profilom rizika koji odgovara vama. U pravilu, u rizičnijim fondovima dulje vrijeme ulaganja omogućava da se određene anomalije na tržištu lakše izravnaju pa je time i investicija sigurnija. Više o odabiru fonda pročitajte na koji fond odabrati.

Što je ulazna naknada?

Trošak koji se ulagatelju naplaćuje (ako je u prospektu takva naknada predviđena) pri svakoj uplati u fond, a izražen je u postocima (više). Društvo za upravljanje može donijeti odluku da naknadu u određenom razdoblju neće naplaćivati.

Što je izlazna naknada?

Trošak koji se ulagatelju naplaćuje (ako je u prospektu takva naknada predviđena) pri otkupu / prodaji udjela iz fonda, a izražen je u postocima (više). Društvo za upravljanje može donijeti odluku da naknadu u određenom razdoblju neće naplaćivati.

Što je godišnja naknada za upravljanje?

Trošak koji Društvo za upravljanje obračunava za upravljanje fondom. Izražen je u postotku na godišnjoj razini, ali se izračunava svaki dan razmjerno vrijednosti imovine fonda. Kod svakodnevne objave cijene udjela fonda, upravljačka naknada je već obračunata (više).

Plaća li se porez na ostvarenu dobit?

Pri utvrđivanju ukupnog dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, poreznu osnovicu čini razlika između zbroja svih kapitalnih dobitaka i zbroja svih kapitalnih gubitaka ostvarenih tijekom kalendarske godine, od svih transakcija financijskim instrumentima.

Fizičke osobe:

Prema važećim poreznim zakonima, za ulagatelja fizičku osobu ne postoji obveza plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak u otvorenom investicijskom fondu u slučaju:
 • da su udjeli kupljeni prije 01.01.2016.,
 • da su udjeli kupljeni nakon 01.01.2016. i isti nisu prodani u roku od dvije godine od dana kupnje,
 • da je ostvaren godišnji kapitalni dobitak u iznosu do 17,90 EUR,
 • zamjene udjela između investicijskih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje, pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske imovine,
 • prijenosa udjela nasljeđivanjem,
 • prijenosa udjela između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji (roditelji, braća, bračni drug, djeca) i drugih članova uže obitelji te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi sa razvodom braka.

Sve uplate u fondove do 31.12.2015. ne ulaze u poreznu osnovicu neovisno o trenutku izlaska iz fonda.

Više o poreznom tretmanu kapitalnih dobitaka pročitajte na Prinosi, naknade, porezi.

Plaća li se na uplate i isplate iz fonda porez na dodanu vrijednost (PDV)?

Ne. Prilikom uplate i isplate ne nastaje obveza plaćanja PDV-a.

Može li pojedinac ulagati u više fondova?

Da, ulagač može ulagati u neograničen broj fondova, prema vlastitoj želji te nema nikakvih ograničenja u tom pogledu.

Pročitajte još Koji fond odabrati.

Mogu li pravne osobe ulagati u investicijske fondove?

Da. Investiranim sredstvima pravne osobe raspolaže zakoniti zastupnik pravne osobe ili ovlaštena osoba.

Na koji način ulagatelj može zatražiti isplatu iz fonda?

Ulagatelj podnosi zahtjev za otkup / prodaju udjela, vlastoručno ga potpisuje te dostavlja na zahtjevi@hrportfolio.hr. Novčana sredstva će biti doznačena na bankovni račun koji je ulagatelj odredio na zahtjevu za otkup u zakonskom roku od sedam radnih dana.

Mogu li fondovi investirati u vrijednosne papire stranih izdavatelja?

Da. Zakon o investicijskim fondovima to dopušta. Time se dobivaju dodatne mogućnosti za uspješno disperziranje rizika.

Je li moguć prelazak iz jednog fonda u drugi? (zamjena udjela)

Prelazak je moguć, ali takva izmjena se tretira kao prodaja udjela u jednom i kupnja udjela u drugom fondu (ako je dobitak oporeziv, potrebno ga je prijaviti). Ujedno se mogu naplatiti izlazna naknada (ako je predviđena prospektom) te ulazna naknada (ako je predviđena prospektom). Ako želite zamijeniti udjele između fondova unutar istog društva za upravljanje, najčešće se naknade ne naplaćuju te ne nastaje obveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak.

Mogu li maloljetne osobe biti vlasnici udjela?

Maloljetna osoba može biti vlasnik udjela u investicijskom fondu te tim udjelima može raspolagati nakon navršenih 18 godina. Do punoljetnosti u ime maloljetne osobe udjelima upravlja Zakonski zastupnik.

Što je portfelj fonda?

Skup vrijednosnih papira koje fond posjeduje, a nastaje kao posljedica investiranja novčanih sredstava na tržištu kapitala. Vrijednost portfelja nije konačno definirana, već je podložna promjenama uslijed tržišnih kretanja vrijednosnih papira. Kao posljedica tih promjena, mijenja se i cijena udjela u fondu. Kako bi se praćenje cijene udjela u UCITS fondu olakšalo, cijena udjela fonda se izračunava za svaki dan, a objavljuje za svaki radni dan.

Što je rizik?

Rizik je vjerojatnost nastanka događaja koji će imati negativne posljedice odnosno, u ovom kontekstu, potencijalni negativan efekt na cijenu udjela fonda. Rizik je povezan s prinosom te stoga preuzimanje većeg rizika može donijeti veći profit, ali i veću mogućnost gubitka uloženih sredstava.
Diverzifikacija ulaganja važna je kako bi se smanjio rizik ulaganja. Rizik se smanjuje ulaganjem u različite vrste financijskih instrumenata i/ili investiranjem u vrijednosne papire iz različitih geografskih regija, gospodarskih sektora, tvrtki različitih veličina.

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju investiranja u fond, nezadovoljavajući ili negativan prinos prvenstveno može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
 • rizici kretanja na tržištu
 • rizici investiranja u inozemstvo i rizici ekonomskog okruženja
 • rizici strukture portfelja
 • rizici vezani uz izdavatelja
 • nefinancijski rizici

Više o rizicima pročitajte u rubrici Rizici vezani uz investiranje u fond.

Što je volatilnost fonda?

S obzirom na vrste imovine u koje fond ulaže te s obzirom na sastav portfelja fonda, tržišta na koja fond ulaže, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, cijena udjela fonda može oscilirati što se u financijskom žargonu naziva volatilnost.


Pitanja vezana uz uplate i isplate

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08820 0,00
0,36%
GBP
0,85080 0,00
0,01%
CHF
0,99080 0,00
-0,14%
JPY
170,54000 0,47
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,10 €
27.05.2024
-0,95%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.05. 16:00  2821,47
-2,33
-0,08
CROBEX10* 28.05. 15:47  1692,59
1,44
0,09
CROBEX10tr* 28.05. 15:47  1867,57
1,57
0,08
ADRIAprime* 28.05. 16:00  1949,52
4,79
0,25
CROBISTR* 28.05. 16:31  174,3577
0,02
0,01
CROBIS* 28.05. 16:31  96,5411
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 28.05.2024)
(17:08:34 28.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
JDOS
420,00 €
-2,33%
157.854,00 €
ERNT
208,00 €
0,48%
101.827,00 €
ZABA
17,90 €
-1,10%
78.645,65 €
PODR
157,00 €
0,00%
77.287,00 €
KOEI
254,00 €
0,00%
54.414,00 €
HT
30,80 €
0,65%
50.135,00 €
ADRS
80,00 €
0,00%
48.000,00 €
RIVP
5,14 €
-1,15%
46.375,64 €
HPB
230,00 €
0,00%
41.416,00 €
ADRS2
60,00 €
0,33%
40.020,00 €
Redovni dionički promet:   
941.724,56 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
941.724,56 €