Investicijski fondovi > Rizici vezani uz investiranje u fond

Rizici vezani uz investiranje u fond

Tko garantira za sredstva ulagača?

Sredstva investirana u fond prema važećoj zakonskoj regulativi nemaju posebnu garanciju, npr. državnu, već njihova vrijednost isključivo ovisi o kvaliteti vrijednosnih papira u koje je fond investirao novac prikupljen od ulagača.

Sigurnost uloga postiže se:
 • poštivanjem svih zakona te zakonskih ograničenja,
 • raznolikošću uloga, tj. diverzifikacijom portfelja fonda u više vrijednosnih papira,
 • geografskom diverzifikacijom,
 • investiranjem u različite gospodarske grane,
 • nadzorom Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga i revizora,
 • svakodnevnom kontrolom poslovanja fonda od strane depozitne banke - depozitara.

Tko garantira prinose?

Prinosi otvorenog investicijskog fonda nisu garantirani. Oni ovise o cijeni vrijednosnih papira koji stvaraju portfelj otvorenog investicijskog fonda. Ipak, ulagatelji smatraju da je prednost fondova nad oročenjem upravo mogućnost ostvarivanja većeg prinosa od onoga koji se ostvari oročenim depozitom (koji je zaštićen garancijama i opterećen porezom na kapitalnu dobit bez obzira na trajanje oročenja). Višegodišnji prosječni godišnji prinosi u otvorenim investicijskim fondovima u svijetu se za mješovite i dioničke fondove kreću između 5% i 15%, za obvezničke oko 5%, a za novčane na razini bankovnih depozita.

Da li imovina fonda može propasti?

Cijena udjela investicijskog fonda je neposredno ovisna o cijeni vrijednosnih papira u koje je fond investirao sredstva. Na taj način svaki vrijednosni papir iz portfelja fonda utječe na vrijednost udjela proporcionalno svom udjelu u portfelju. Sigurnost uloga se postiže i ulaganjem u raznovrsne vrijednosne papire. Primjerice, fond koji u svom portfelju drži vrijednosne papire 100 poduzeća, može "propasti" ako u istom trenutku propadne svih 100 poduzeća, odnosno ako njihova cijena na tržištu kapitala padne na 0,00 eura.

Kod fonda koji u svom portfelju posjeduje 100 različitih vrijednosnih papira, vrijednost portfelja to jest cijena udjela fonda ovisi o cijeni svakog vrijednosnog papira. Cijena pojedinog vrijednosnog papira se može smanjiti ili povećati. Pojedini vrijednosni papir može postati bezvrijedan ukoliko izdavatelj istog pokrene npr. stečajni postupak, a stečajna masa iznosi 0,00 eura.

U praksi fondovi ne "propadaju" već društvo koje upravlja fondom za svaki fond čija imovina tri uzastopna mjeseca iznosi manje od 600 tisuća eura prema zakonu mora pokrenuti postupak likvidacije ili pripajanja tog fonda drugom fondu.

Kako je označena rizičnost fonda?

Za izračun rizičnosti postoji više metoda. Na portalu Hrportfolio.hr rizičnost je prikazana pomoću dva indikatora:
 • VaR – Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
 • SRI – Sintetički indikator rizika (Sintetic Risk Indicator)

Podaci su prikazani kod osnovnih podataka o fondu:


A u tečajnici fondova prikazan je samo SRI broj.


Indikatori VaR i SRI mjere povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena.

Objašnjenje VaR – Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)

Prikaz rizičnosti VaR metoda koja je u svijetu priznata kao jedna od najpouzdanijih, a prikazuje dio imovine koja je izložena riziku.
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja. Pomoću njega se mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Kod izračuna se u obzir uzimaju podaci o cijeni udjela fonda za zadnje dvije godine.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura, a rizičnost vrijednosti tog portfelja je 2,21 posto (odnosno 22,10 eura), to zapravo znači da vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, s vjerojatnošću od 95% može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 22,10 eura.

Objašnjenje SRI – Sintetički indikator rizika

Na skali od 1 do 7 SRI indikator odnosno zbirni pokazatelj rizika označava razinu rizika fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.

Što je SRI indikator za fond niži to je ulaganje u fond manje rizično i obrnuto. Razina rizičnosti se u budućnosti može promijeniti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda.

U tumačenju i primjeni sintetičkih pokazatelja treba uzeti u obzir:

 • da povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja nisu nužno pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda,
 • da nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti fonda ostati nepromijenjena,
 • da se razina rizičnosti fonda tijekom vremena može promijeniti,
 • da ocjena najniže razine, smještena pod oznaku 1 ni na koji način ne znači ulaganje bez rizika.

Može li se vrijednost uloga smanjiti? (isplata manja nego uplata)

Može. Cijena udjela u nekim razdobljima raste, a ponekad pada, sve u ovisnosti o kretanju cijena vrijednosnih papira na burzi. Povijesno gledano, trend kretanja cijene vrijednosnih papira (i posljedično kretanje cijena udjela fondova) je rastući. Također, uvijek postoje i razdoblja kad je trend padajući. Kako u takvim razdobljima ne biste povukli sredstva iz fonda i time ostvarili gubitak, bitno je da prije investiranja u fond rizičnije kategorije investiciju planirate dugoročno te si time uvećate mogućnost ostvarivanja pozitivnog prinosa. Točnije, dugoročnost je pravilo kod ulaganja u rizičnije fondove, osigurava ublažavanje negativnih burzovnih tečajeva te omogućava pozitivan prinos.

Primjer:
Zadnja kriza bila je globalna i počela je krajem 2007. godine. Tijekom krize je velik broj ulagača povukao svoje udjele iz fondova. Oni koji su ostavili imovinu u fondovima koji ulažu na svjetska tržišta su sada (2019.) već povratili gubitke, a u nekim fondovima su u plusu jer su se dionički indeksi na tim burzama vratili na razine iznad onih prije krize. Ulagači koji su investirali u fondove koji ulažu u regiju su djelomično povratili gubitak. Oporavak na tržištima u razvoju (regija) se uobičajeno dogodi s zakašnjenjem, ali kad se pokrene uobičajeno se i brže realizira. U tom slučaju treba pustiti vremenu da odradi svoj dio "posla". Važno je napomenuti da je zadnja globalna kriza bila najduža, a inače su za dioničko tržište uobičajeni osciliranje (volatilnost) i korekcije koje traju do nekoliko mjeseci. Tipična takva kraća korekcija na svjetskim tržištima bila je u vrijeme ruske okupacije Ukrajine.

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude negativan. U slučaju investiranja u fond negativni prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

 • rizici kretanja na tržištu
 • rizici investiranja u inozemstvo i rizici ekonomskog okruženja
 • rizici strukture portfelja
 • rizici vezani uz izdavatelja
 • nefinancijski rizici

Rizici kretanja na tržištu

Rizik tržišta kapitala
Predstavlja rizik gubitka na temelju promjene cijene financijskog instrumenta uslijed promjena cijena vrijednosnih papira na tržištu kapitala ili promjene razine kamatnih stopa ili drugih poremećaja kao što su opća recesija, nepovoljni vremenski utjecaj i prirodne katastrofe. Zbog veće volatilnosti cijena dionica, fondovi koji ulažu u dionice snažnije su izloženi riziku tržišta kapitala.

Rizik promjene cijena financijskih instrumenata / rizik volatilnosti
Zbog volatilnosti tržišta kapitala vrijednost financijskih instrumenata koja su povezana s tržištem kapitala mogu drastično fluktuirati i dovesti do pada cijene udjela fonda, odnosno smanjenja prinosa na ulaganje.

Rizik likvidnosti / nelikvidnosti
Označava rizik da će fond imati teškoće pri pronalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz fonda ili financijskim instrumentima zbog nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti ili pri prodaji željene količine nekog instrumenta u željenom trenutku.

Rizik dužničkih financijskih instrumenata
Imovina fonda može biti investirana i u dužničke instrumente koji su različito osjetljivi na promjene kamatnih stopa i druge faktore koji utječu na vrijednost dužničkih financijskih instrumenata.

Kamatni rizik
Predstavlja rizik od smanjenja vrijednosti udjela u fondu koji proizlazi iz promjena tržišnih kamatnih stopa koje utječu na promjenu tržišne vrijednosti instrumenata u koje fond ulaže. Općenito, porast tržišnih kamatnih stopa uzrokuje pad tržišne vrijednosti instrumenata s fiksnim prinosom (obveznice), i obrnuto. Također, što je veće globalno modificirano trajanje fonda, kamatni rizik je veći.

Rizici investiranja u inozemstvo i rizici ekonomskog okruženja

Valutni rizik
Promjena tečaja može utjecati na pad vrijednosti ulaganja. Tečajevi valuta mogu značajno oscilirati u kratkom vremenskom periodu. Općenito, na tečajeve valuta utječu ponuda i potražnja na tržištu valuta, razine kamatnih stopa, kao i intervencije centralnih banaka i vlada. Imovina fonda može biti investirana u financijske instrumente denominirane u valutama različitim od obračunske valute u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu, čime se fond izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu.

Rizik tržišta u razvoju
Tržišta u razvoju karakterizira manji volumen transakcija u odnosu na razvijena tržišta. Tu su i rizici povezani uz nestabilnije makroekonomsko i političko okruženje, manju tržišnu kapitalizaciju te često nižu razinu zakonodavne infrastrukture i kvalitete financijskog izvještavanja.

Rizik zemlje odnosno politički rizik
Predstavlja rizik gubitka uslijed pogoršanja ekonomske ili političke situacije određene zemlje (npr. zbog ratova, nemira, kriza...), a moguće su i promjene poreznih propisa i monetarne politike, pri čemu takvi događaji imaju utjecaj na vrijednost financijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda.

Rizik sektorske koncentracije
Odnosi se na mogućnost financijskog gubitka uslijed značajne izloženosti fonda prema pojedinim gospodarskim sektorima. Zbog rizika koncentracije fond je osjetljiviji na potencijalne rizike (tržišni, kreditni, rizik likvidnosti) povezane sa ulaganjima.

Rizik zemljopisne koncentracije
Predstavlja rizik promjene ekonomskih, političkih i regulatornih uvjeta u državi ili geografskim regijama u kojima je fond izložen što može uzrokovati gubitak uslijed pretjeranog ulaganja u pojedine grane industrije odnosno geografska područja. U tom slučaju, nepovoljan razvoj događaja u pojedinoj industriji ili području može uzrokovati značajnije promjene vrijednosti imovine fonda.

Rizik inflacije
S obzirom na stanje u gospodarstvu stopa inflacije može rasti što se može negativno odraziti na vrijednost investicije u fondu.

Rizici strukture portfelja

Rizici specifični fondu
Ulaganje u fondove uključuje rizike koji variraju ovisno o financijskim instrumentima u koje fond ulaže. U principu, rizik je najmanji kod ulaganja u novčana tržišta, a najveći kod ulaganja na dioničkim tržištima.

Rizik aktivnog upravljanja
Rizik učestalog trgovanja ili strategija tržišnog tempiranja kako bi se iskoristile očekivane promjene tržišnih uvjeta koje mogu povećati ili smanjiti prihode portfelja. Trošak aktivnog upravljanja portfeljem koji se ogleda kroz troškove provizije brokera, banaka i drugih financijskih institucija veći je u odnosu na pasivno upravljanje portfeljem.

Rizik korištenja financijske poluge
Korištenje nekih financijskih instrumenata ili posuđenog kapitala može imati efekt financijske poluge, što znači da se uz relativno manji iznos ulaganja može ostvariti značajno veći iznos prinosa. Međutim, moguća je i obrnuta situacija, to jest da korištenje financijske poluge dovede do gubitka koji je neproporcionalno velik s obzirom na inicijalnu investiciju. U svrhu ograničavanja ovog rizika i upravljanja istim društvo pomoću metode utemeljene na obvezama svakodnevno izračunava ukupnu izloženost fonda te poštuje ograničenja dana Zakonom i prospektom fonda.

Rizici vezani uz izdavatelja

Kreditni rizik
Predstavlja potencijalni gubitak tržišne vrijednosti koja se može pojaviti uslijed promjene kreditne sposobnosti izdavatelja ili druge ugovorne strane.

Rizik namire
Predstavlja vjerojatnost da se pri prijenosu vlasništva nad novčanim sredstvima ili financijskim instrumentima namira ne dogodi u predviđenom roku.

Rizik transparentnosti i korektnosti podataka
Ovaj rizik predstavlja mogućnost da izdavatelji u čije vrijednosne papire fond ulaže nedovoljno ili netočno izvješćuju o svom financijskom stanju, poslovanju i slično te da takvi nepotpuni ili netočni podaci dovedu do ispodprosječnog ili negativnog prinosa fonda.

Nefinancijski rizici

Rizik promjene zakonskih propisa
Rizik značajne promjene zakonskih i/ili poreznih propisa u RH ili inozemstvu na način koji može negativno utjecati na profitabilnost ulaganja u financijske instrumente i položaj ulagača. Ovaj rizik posebno je važan ukoliko ulagač (fond) ulaže u strane investicijske fondove čiji zakonski, a posebice porezni tretman može biti bitno drugačiji od onoga domaćih investicijskih fondova i time znatno utjecati na isplativost ulaganja.

Operativni rizik / rizik sukoba interesa
Rizik gubitka zbog pogrešnih ili neprimjerenih unutarnjih procesa, ljudi, sustava ili vanjskih događaja.

Strateški rizik
Predstavlja rizik gubitka koji nastaje zbog pogrešnih poslovnih odluka, neadekvatnog provođenja poslovnih odluka, neadekvatne alokacije resursa ili neprilagodljivosti promjenama u ekonomskom okruženju.

Reputacijski rizik odnosno rizik ugleda
Odnosi se na rizik gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije društva za upravljanje koji može rezultirati rastom negativnih utjecaja na poslovanje tog društva.

Rizik valuacije
U određenim slučajevima, kao što je primjerice smanjena likvidnost tržišta uzrokovana ekonomskom krizom, gubitkom povjerenja investitora ili sličnim poremećajima, proces utvrđivanja cijena pojedinih vrijednosnih papira i instrumenata, a samim time i vrednovanje fonda može biti otežano, te društvo može biti primorano vrednovati investicije fonda po vlastitim modelima valuacije. Nadalje, u situaciji kada više investitora istovremeno potražuje isplatu većeg iznosa udjela, u cilju očuvanja likvidnosti fonda menadžment može biti prisiljen prodavati vrijednosne papire po cijenama koje se razlikuju od fer cijena odnosno od cijena po kojima su iste valuirane.

Rizici specifični za ulaganje u određeni fond navedeni su u prospektima fondova te ulagače upućujemo da prije ulaganja pročitaju prospekt odabranog fonda.

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08600 0,00
-0,26%
GBP
0,84073 0,00
-0,17%
CHF
0,96810 0,00
0,10%
JPY
169,64000 -1,16
-0,68%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,23 €
22.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.07. 16:00  2902,57
2,07
0,07
CROBEX10* 23.07. 16:00  1763,02
3,61
0,21
CROBEX10tr* 23.07. 16:00  1972,85
3,93
0,20
ADRIAprime* 23.07. 16:00  2113,87
-4,45
-0,21
CROBISTR* 23.07. 16:31  174,9629
-0,04
-0,02
CROBIS* 23.07. 16:31  96,5181
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:28 23.07.2024)
(17:08:28 23.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7BET
16,03 €
0,38%
254.790,47 €
7SLO
31,55 €
-0,35%
254.385,30 €
PODR
165,50 €
0,61%
235.021,50 €
RIVP
5,30 €
0,38%
157.976,76 €
ZABA
18,15 €
0,55%
131.717,35 €
KOEI
302,00 €
1,34%
123.382,00 €
KODT2
1.710,00 €
1,79%
98.180,00 €
ERNT
192,50 €
0,00%
68.700,00 €
HPB
250,00 €
1,63%
60.770,00 €
KODT
1.700,00 €
-0,58%
34.050,00 €
Redovni dionički promet:   
1.676.068,79 €
Redovni obveznički promet:   
34.937,00 €
Sveukupni promet:   
1.711.005,79 €