FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Otvoreni fondovi > Rizici

Rizici

Tko garantira za sredstva ulagača?

Sredstva uložena u fond prema važećoj zakonskoj regulativi nemaju posebnu npr. državnu garanciju, već njihova vrijednost isključivo ovisi o poslovanju fonda.

Sigurnost uloga postiže se :
 • poštivanjem svih zakona te zakonskih ograničenja
 • raznolikošću uloga, tj. diverzifikacijom portfelja fonda u više vrijednosnih papira
 • geografskom diverzifikacijom
 • sa investiranjem u različite gospodarske grane
 • sa nadzorom Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga i revizora
 • svakodnevnom kontrolom poslovanja fonda od strane depozitne banke.

Tko garantira prinose?

Prinosi otvorenog investicijskog fonda nisu garantirani. Oni ovise od cijeni vrijednosnih papira koji stvaraju portfelj otvorenog investicijskog fonda. Ulagatelji otvorenog investicijskog fonda prema tome vide prednost ulaganja. Ako prinos nije garantiran, postoji mogućnost ostvariti veći prinos od prinosa koji se ostvari oročenim depozitom koji je zaštićen garancijama. Prosječni godišnji prinosi u otvorenim investicijskim fondovima u svijetu se kreću se za mješovite i dioničke fondove između 8% i 15%, za obvezničke oko 5% a za novčane na razini bankovnih depozita.

Da li imovina fonda može propasti?

Vrijednost udjela investicijskog fonda je neposredno ovisna o cijeni vrijednosnih papira u koje je fond investirao sredstva.  Na taj način svaki vrijednosni papir iz portfelja fonda utječe na vrijednost udjela proporcionalno svom udjelu u portfelju. Sigurnost uloga se postiže i ulaganjem u raznovrsne vrijednosne papire. Npr. fond koji u svom portfelju drži vrijednosne papire 100 poduzeća, može ''propasti'' ako propadne svih 100 poduzeća u istom trenutku, odnosno njihova cijena na tržištu kapitala padne na 0,00 kuna.

Kod fonda koji u svom portfelju posjeduje 100 različitih vrijednosnih papira, vrijednost portfelja odnosno vrijednost udjela fonda ovisi o cijeni svakog vrijednosnog papira.  Cijena pojedinog vrijednosnog papira se može smanjiti ili povećati. Pojedini vrijednosni papir može postati bezvrijedan ukoliko izdavatelj istog pokrene stečajni postupak, a stečajna masa iznosi 0 kuna.

U praksi fondovi ne ''propadaju'' već društvo koje upravlja fondom za svaki fond čija imovina tri uzastopna mjeseca iznosi manje od 5 milijuna kuna prema zakonu mora pokrenuti postupak likvidacije ili pripajanja tog fonda drugom fondu.

Kako je označena rizičnost fonda?

Podaci o rizičnosti su prikazani kod osnovnih podataka o fondu:


A u tečajnici fondova prikazan je samo SRRI broj.


Za izračun rizičnosti postoji više metoda. Na portalu Hrportfolio.hr rizičnost je prikazana pomoću dva indikatora: VaR - Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) i SRRI - Sintetički indikator rizika i prinosa. Spomenuti indikatori mjere povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena.

Objašnjenje VaR – Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)

Prikaz rizičnosti Var je metoda koja je u svijetu priznata kao jedna od najpouzdanijih, a prikazuje dio imovine koja je izložena riziku.
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Kod izračuna se u obzir uzimaju podaci o cijeni udjela fonda za zadnje dvije godine.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna.

Objašnjenje SRRI – Sintetički indikator rizika i prinosa

Na skali od 1 do 7 potencijalnog prinosa i rizičnosti, sintetički pokazatelj prikazuje matematički rezultat koji prikazuje volatilnost (oscilacije/nagli rast ili smanjenje) odnosno međuodnos rizika i prinosa koji se temelji na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Što je veća kategorija veći su očekivani prinos, ali i rizik gubitka novca i obrnuto. Pokazatelj se može promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda.

U tumačenju i primjeni sintetičkih pokazatelja treba uzeti u obzir:

 • da povijesni podaci koji se koriste za izračun sintetičkog pokazatelja nisu nužno pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda
 • da nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena te se kategorizacija fonda tijekom vremena može promijeniti
 • da ocjena najniže razine, smještena pod oznaku 1 ni na koji način ne znači ulaganje bez rizika

Da li se vrijednost uloga može smanjiti? (isplata manja nego uplata)

Može. Cijena udjela u nekim razdobljima raste, a ponekad pada u ovisnosti o kretanju cijena vrijednosnih papira na burzi. Povjesno gledano trend kretanja kretanju cijena vrijednosnih papira i posljedično kretanje cijena udjela fondaova je rastući. Također uvijek postoje razdoblja kad je trend padajući. Kako u takvim razdobljima ne bi povukli sredstva iz fonda i sa time ostvarili gubitak, bitno je da kod investiranja u fond tu investiciju planirate dugoročno te tako ostvarite pozitivni prinos. Odnosno, dugoročnost je pravilo kod ulaganja u fondove koji osigurava ublažavanje negativnih burzovnih tečajeva te dugoročno omogućava pozitivan prinos.

Primjer:
Zadnja kriza bila je globalna i počela je krajem 2007. godine. Tokom krize je veliki broj ulagača povukao svoje udjele iz fondova. Oni koji su ostali u fondovima koji ulažu na svjetska tržišta su sada (2014) već povratili gubitke a u nekim fondovima su već u plusu, jer su se dionički indeksi na tim burzama vratili na razine iznad onih prije krize. Oni ulagači koji su investirali u fondove koji su investirali u regiju su djelomično povratili gubitak. Oporavak na tržištima u razvoju (regija) je inače sporiji ali uobičajeno kad krene se i brže realizira. U tom slučaju vrijeme treba obaviti svoj dio. Bitno je napomenuti da je zadnja globalna kriza bila najduža a inače se je za dioničko tržište uobičajeno osciliranje (volatilnost) i korekcije koje traju do nekoliko mjeseci. Tipična takva kraća korekcija na svjetskim tržištima bila je u vrijeme ruske okupacije Ukrajine.

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja mogućnost  odnosno vjerojatnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju investiranja u fond nezadovoljavajući ili  negativan prinos prvenstveno može nastati kao posljedica općenitih rizika, a najvažniji rizici ulaganja su sljedeći:
 • Tržišni rizik - rizik promjene cijena financijskih instrumenata
 • Valutni rizik - rizik promjene tečaja
 • Kreditni rizik
 • Rizik likvidnosti
 • Rizik promjene zakonskih/poreznih propisa
 • Rizik promjene kamatnih stopa

Tržišni rizik - rizik promjene cijena financijskih instrumenata

Imovina fonda se investira sukladno strategiji i ograničenjima ulaganja navedenim u prospektu fonda u financijske instrumente. Imovina fonda koja je uložena u financijske instrumente kojima se trguje na tržištima izložena je dnevnim promjenama cijena što utječe na rast ili pad vrijednosti imovine odnosno neto vrijednosti udjela. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

Valutni rizik - rizik promjene tečaja

Imovina fonda se može uložiti u financijske instrumente denominirane u različitim valutama (n.pr. kuna, euro, američki dolar, švicarski franak, japanski jen), čime je taj dio imovine izložen riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu. Postoji rizik deprecijacije (pada) i aprecijacije (rasta) tečaja tih valuta, što može utjecati na rast ili pad vrijednosti udjela u fondu.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda (je dio portfelja fonda) ili osoba s kojom investicijsko društvo u svoje ime, a za račun fonda, sklapa poslove na financijskim tržištima, neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednosti imovine fonda.

Rizik likvidnosti

Predstavlja vjerojatnost da će fond imati teškoće pri pronalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz fonda ili financijskim instrumentima zbog nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine ili pri prodaji željene količine nekog instrumenta u željenom trenutku.

Rizik promjene zakonskih/poreznih propisa

Rizik značajne promjene zakonskih i/ili poreznih propisa u RH ili inozemstvu na način koji može negativno utjecati na profitabilnost ulaganja u financijske instrumente i položaj ulagača. Ovaj rizik posebno je važan ukoliko ulagač (fond) ulaže u strane investicijske fondove čiji zakonski, a posebice porezni tretman može biti bitno drugačiji od onoga domaćih investicijskih fondova i time znatno utjecati na isplativost ulaganja.

Rizik promjene kamatnih stopa

Predstavlja vjerojatnost da će prinos do dospijeća kupljenih dužničkih vrijednosnih papira porasti odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti biti veći od onog uz koji je kupljen, a što će za posljedicu imati gubitak.
 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
431,47 13.12.2018
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 17.12.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,390889 0,01
0,07%
1 USD 6,543505 0,05
0,74%
1 GBP 8,232222 0,01
0,12%
1 CHF 6,566761 0,02
0,32%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.12. 16:00  1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10* 14.12. 16:00  1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus* 14.12. 16:00  957,30
6,65
0,74
CROBEXtr* 14.12. 16:00  1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS* 14.12. 16:31  111,08
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:11:52 15.12.2018)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Redovni dionički promet:   9.811.532,18 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.811.532,18 kn
Osvježi