FONDOVI INFO 0800 600 700

FONDOVI A-Z > OSNOVNA OBJAŠNJENJA

OSNOVNA OBJAŠNJENJA

Što je to investicijski fond?

Investicijski fond je imovina bez pravne osobnosti koja je nastala uplatama ulagača. Ta imovina je pretvorena u portfelj vrijednosnih papira koji se kupuju ili prodaju sukladno politici ulaganja navedenoj u prospektu i statutu fonda.

Što je portfelj fonda?

Portfelj je skup vrijednosnih papira u koje je uložen novac pojedinog investicijskog fonda.

U koje vrijednosne papire fond investira sredstva?

Najviše se investira u dionice, obveznice te u blagajničke i trezorske zapise, a dio sredstava se može plasirati u obliku bankovnih depozita.

Da li fond pored domaćih investira i u inozemne vrijednosne papire?

Fondovi kupuju strane i domaće vrijednosne papire. Koje vrijednosne papire pojedini fond kupuje ovisi o njegovoj ulagačkoj politici.

Što ulagač kupuje u fondu?

Udjel je najmanja jedinica fonda. Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove – UDJELE. Svaki udjel je u stvari proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. Vrijednost udjela se mijenja ovisno o promjeni cijena vrijednosnih papira koji su u portfelju otvorenog investicijskog fonda, a njegova se vrijednost izračunava i objavljuje dnevno.

Da li me zahtjev za kupnju obvezuje na uplatu u fond?

Zahtjev za kupnju je neobvezujući. Preporučujemo da zahtjev za kupnju popunite tek kad ste pročitali prospekt i statut fonda i ustanovili jesu li odabrani fondovi primjereni riziku koji ste spremni prihvatiti. Kupnja udjela u fondu je završena kad dostavite zahtjev za kupnju, izvršite uplatu u fond, a društvo je zaprimilo uplatu i dodijelilo Vam udjele. Udjele u fondu možete kupiti ovdje.

Nakon koliko vremena ću primiti izvještaj o broju kupljenih udjela?

Nakon što Vaša uplata sjedne na račun fonda, izvještaj o broju kupljenih udjela će biti poslan u roku od nekoliko dana na adresu koju ste naveli na zahtjevu za kupnju.

Kako mogu znati u što ulaže pojedini fond?

Prema statutu fonda može se saznati investicijska ciljana struktura pojedinog fonda. Preporučljivo je pročitati prospekt i statut fonda prije ulaganja. Od početka 2008. godine, fondovi su obvezni objavljivati kvartalne osobne iskaznice iz kojih su vidljivi i detalji o investiranju. Spomenute podatke pronađete klikom na ime fonda na Naslovnici.

Postoji li vrijeme u godini kad je bolje kupovati i kad je bolje prodavati udjele?

Za svaki tip fonda postoji takozvano preporučeno razdoblje ulaganja, čime se smanjuje rizik koji nastaje radi kratkoročnih oscilacija. Cijene udjela fondova direktno ovise o cijenama na burzi, a koje u pravilu nisu sezonskog karaktera. Stoga trgovanje s fondovima nije preporučljivo posebno jer su ulazak i izlazak iz fonda najčešće opterećeni s ulazno/izlaznim naknadama.

Da li moram imati neka posebna znanja da bih mogao ulagati u fondove?

Potrebno je znati na koji vremenski horizont investirate, koji rizik ste spremni prihvatiti odnosno kakav ste karakter investitora te koji je cilj Vaše investicije. Osim navedenog, nisu potrebna posebna znanja da bi se ulagalo u fondove, a za bilo kakva pitanja slobodno se možete obratiti na 0800 600 700 ili nam poslati upit.

Koliko je optimalni vremenski horizont ulaganja u fondove?

Gornje granice nema, a pošto je ulaganje u fondove dugoročna investicija poželjno je ulagati na period od par godina.

Koji fond odabrati?

Da li postoji kakva garancija, osiguranje uloženih sredstava?

Investicija koja se nalazi u investicijskom fondu nije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije. Sigurnost se postiže primjerenom diversifikacijom odnosno investiranjem u više fondova, koji investiraju u različite sektore. Pri tome je potrebno voditi računa još o geografskoj diversifikaciji. Pored navedenog zakonskom regulativom je strogo regulirano poslovanje fondova.

Sigurnost investicije

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju investiranja u fond nezadovoljavajući ili negativan prinos prvenstveno može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
 • rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik)
 • rizik promjene tečaja (valutni rizik)
 • kreditni rizik
 • rizik likvidnosti
 • rizik promjene poreznih propisa

Rizici ulaganja

Kako se mjeri rizičnost fonda - VaR?

Za izračun rizičnosti postoji više metoda. Na hrportfolio.hr se koristi metoda koja je u svijetu priznata kao jedna od najpouzdanijih, a prikazuje dio imovine koja je izložena riziku.

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Tko nadzire poslovanje fondova?

Poslovanje fondova nadzire Hanfa (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), dnevni izračun vrijednosti udjela te obračun svih uplata i isplata obavlja depozitna banka (banka skrbnik, eng. custodian) koju svako društvo koje upravlja fondovima mora imati prije pokretanja fonda. Poslovanje društva za upravljanje i poslovanje fonda jednom godišnje kontrolira nezavisna revizorska kuća.

Koji zakoni pokrivaju područje poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima?

Da li postoji razdoblje u kojem ne smijem povući novac iz fonda tj. prodati udjele?

Udjeli se mogu prodati u svakom trenutku i fond isplaćuje sredstva u zakonskom roku od 7 dana od primitka zahtjeva za prodaju.

Da li je bitno koje društvo upravlja s fondom u koji ulažem?

Svaki fond upravlja fond menadžer odnosno investicijski odbor, zaposlen u društvu za upravljanje a koji je zadužen za ciljani fond. Samo ime društva za upravljanje nije garancija za to da će fond raditi uspješno ili slično performansama fonda u prošlosti.

Je li sigurnije investirati u fondove koji upravljaju s velikom imovinom u odnosu na one s manjom imovinom?

Sigurnost fonda se primarno ne odražava u tome s kolikom imovinom upravlja, već je sigurnost investiranih sredstava ovisna o strategiji ulaganja fonda a koja je definirana u prospektu.
Ne postoji decidirani odgovor. Naime fondovi s većom imovinom mogu imati problema s investiranjem odnosno prodajom vrijednosnih papira, ukoliko se moraju povlačiti s tržišta u određenom trenutku. Spomenuti problem je još izraženiji u situacijama kad na tržištu vlada loša likvidnost. Fondovi s manjom imovinom su fleksibilniji ali mogu imati problema s diversifikacijom portfelja u dovoljni broj vrijednosnih papira radi male količine sredstava. Za male fondove je posebno nezgodno ukoliko veliki investitor, koji posjeduje znatan udjel u imovini fonda, proda svoje udjele, što znači da će fond menadžer najvjerojatnije trebati restrukturirati portfelj.

Što je likvidnost fonda?

Likvidnost fonda je sposobnost fonda da u jako kratkom vremenu može prodati vrijednosnice koje su sastavni dio portfelja fonda. Ukoliko su sredstva fonda investirana u dionice s kojima se rijetko trguje, smatra se da je fond nelikvidan. Kako bi fond menadžeri izbjegli nelikvidnost fonda, sredstva ne smiju investirati u nelikvidne vrijednosnice.

Da li fond može propasti?

Zakonom je propisano da fond čija imovina je tri mjeseca manja od pet milijuna kuna mora biti likvidiran (prodaja imovine i isplata ulagača) ili pripojen drugom fondu (ulagači postanu vlasnici udjela u drugom fondu, koji im se dodjele ovisno o imovini koju su imali u fondu koji je pripojen). Pripajanje ili likvidacija se svakako ne može sprovesti ukoliko ga ne odobri nadzorno tijelo.

Postupak pripajanja i likvidacije otvorenih investicijskih fondova propisan je pravilnikom Hanfe kojim su točno utvrđeni postupci, uvjeti i načini pripajanja fondova. Kako je propisano pravilnikom, jedan ili više fondova mogu se pripojiti na način da se imovina fonda prenese drugom fondu (fondu preuzimatelju). Druga mogućnost, kada se radi o dva ili više fondova jest da se cijela imovina postojećih fondova prenese na novoosnovani fond te u tom slučaju postojeći fondovi prestaju postojati. Što se tiče vrijednosti udjela fonda, predviđene su tri mogućnosti: da se preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja, da se preuzme vrijednost udjela pripojenog fonda ili da se formira nova (ponderirana) vrijednost udjela. Važno je napomenuti da bez obzira da li se mijenja vrijednost udjela ili broj udjela njihov umnožak (vrijednost imovine ulagača) mora biti isti kao i prije postupka pripajanja. Pripajanje se ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda te se ne naplaćuju naknade. Iz navedenoga možemo zaključiti da ulagač samim postupkom pripajanja nije na gubitku, već, ako maksimalno pojednostavimo, to može promatrati kao isplatu iz jednog fonda i uplatu u drugi (bez da se naplaćuju naknade).

Koja je funkcija depozitne banke?

Depozitna banka vrši usluge skrbništva (kod nje je otvoren račun fonda, obavlja sve transakcije za kupnju i prodaju vrijednosnica, isplate i uplate ulagača… ), kontrolu korištenja sredstava prema statutu i prospektu fonda te izračunava vrijednost udjela.

Što je VUF-NAV?

VUF - Vrijednost Udjela Fonda koja se izračunava svaki dan, koristi se i skraćenica NAV (eng. Neto Asset Value).

Koliko često se objavljuje NAV?

NAV se objavljuje jedno dnevno, svaki radni dan. Društva za fondove izračunavaju NAV i za neradne dane, jer se isti mijenja radi kamata na obveznice, radi kamate na deponirana sredstva i radi naknade za upravljanje i naknade depozitnoj banci.

Zašto fondovi objavljuju NAV za protekli radni dan?

Na vrijednost udjela utječe vrijednost vrijednosnih papira koje fond ima u portfelju. Kako bi se NAV mogao izračunati potrebno je pričekati da se burze zatvore da bi se dobile zaključne cijene vrijednosnih papira prema kojima se određuju vrijednosti udjela. NAV se iz navedenih razloga računa za prethodni dan.

Da li na prinose fondova koji investiraju na stranim tržišta utječu tečajne razlike?

Ako fond investira na strana tržišta, tečajne razlike utječu na prinos fonda, na isti način kako na prinos utječe kretanje cijena vrijednosnih papira. Znači da se volatilnosti (oscilacijama) tečajeva vrijednosnica pribraja još volatilnost tečaja valute.

Da li je bitno u kojoj valuti fond iskazuje svoju vrijednost udjela?

Sve uplate i isplate u fondovima se vrše u kunama, stoga je najrealnije promatrati prinos fonda u odnosu na kunu. Prinos fonda izražen u Eurima nije jednak onome u Dolarima koji je različit od prinosa iskazanog u Kunama. Razlog je u volatilnosti određene valute.

Da li mogu u dioničke fondove ulagati na kraći rok npr. godinu dana? Je li tada rizik od gubitka veći?

Iako nije preporučljivo, može se ulagati i na kraći period. Takvo ulaganje podrazumijeva i povećan rizik od iznenadnih poremećaja na tržištu koja se uobičajeno amortiziraju u roku od godine dana. Kratkoročno investiranje u fondove koji pretežno investiraju u dionice može rezultirati gubicima.

Na koji se način uloženi novac pretvara u imovinu fonda?

Samom uplatom sredstava na račun fonda uplaćena sredstva postaju imovina fonda, koja se daljnjim raspoređivanjem usmjerava u različite oblike vrijednosnih papira. Taj dio posla obavlja se preko burzi vrijednosnih papira, a transakcije obavljaju brokeri prema nalozima fond menadžera.

Kako se izračunava trenutna vrijednost imovine ulagača?

Ulagač izračunava trenutnu vrijednost svoje imovine tako da broj udjela koje posjeduje pomnoži sa trenutnom vrijednosti udjela. Za izračun imovine možete koristiti i Kalkulator imovine

 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
457,34 21.05.2019
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,418347 0,00
-0,03%
1 USD 6,653823 0,00
0,03%
1 GBP 8,447218 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,588230 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 10:28  1.859,43
1,21
0,07
CROBEX10* 22.05. 10:28  1.093,37
1,13
0,10
CROBEXprime* 22.05. 10:10  1.061,36
0,43
0,04
CROBEXplus* 22.05. 10:28  965,19
1,73
0,18
CROBEXtr* 22.05. 10:28  1.221,55
0,79
0,06
CROBIS* 21.05. 16:31  112,97
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:28:45 22.05.2019)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 152,50
0,33%
1.012.649,00
PODR 410,00
0,00%
564.590,00
ERNT 1.140,00
0,44%
367.075,00
ADPL 180,00
-0,55%
97.220,00
ZABA 57,00
0,00%
69.937,00
PLAG 1.610,00
-2,42%
67.650,00
OPTE 2,90
0,00%
63.429,48
RIVP 39,30
0,26%
39.300,00
IKBA 1.300,00
-5,80%
26.000,00
JDGT 1.050,00
0,00%
10.500,00
Redovni dionički promet:   2.333.187,62 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.333.187,62 kn
Osvježi