FONDOVI A-Z > OSNOVNA OBJAŠNJENJA

OSNOVNA OBJAŠNJENJA

Što je fond?

Fond je imovina ulagača, pretvorena u portfelj vrijednosnih papira odnosno uložena u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorski zapisi, novčani depoziti…).

Cjelokupna imovina fonda podijeljena je na jednake dijelove - udjele, a vlasnici fonda su ulagatelji koji su s uloženim sredstvima kupili udjele otvorenog investicijskog fonda.

Fondove osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, koje i upravlja imovinom investiranom u fondove.

Cilj upravljanja je rast cijene (vrijednosti) udjela i posljedično rast imovine otvorenog investicijskog fonda, a time potencijalno i povećanje imovine ulagatelja.

Što je portfelj fonda?

Skup vrijednosnih papira koje fond posjeduje, a nastaje kao posljedica investiranja novčanih sredstava na tržištu kapitala. Vrijednost portfelja nije konačno definirana, već je podložna promjenama uslijed tržišnih kretanja vrijednosnih papira. Kao posljedica tih promjena, mijenja se i cijena udjela u fondu. Kako bi se praćenje cijene udjela u UCITS fondu olakšalo, cijena udjela fonda se izračunava za svaki dan, a objavljuje za svaki radni dan.

Može li fond investirati u inozemne vrijednosne papire?

Fondovi kupuju inozemne i domaće vrijednosne papire. Koje vrijednosne papire pojedini fond kupuje ovisi o strategiji i ograničenjima ulaganja navedenima u prospektu fonda.

Što ulagač u fondu kupuje?

Ulagač kupuje udjel u fondu. Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove - udjele. Svaki udjel je u stvari proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. Cijena udjela se mijenja ovisno o promjeni cijena vrijednosnih papira koji su u portfelju otvorenog investicijskog fonda, a njegova se izračunava za svaki dan a objavljuje svaki radni dan.

Obvezuje li me popunjavanje zahtjeva za izdavanje / kupnju udjela na uplatu u fond?

Zahtjev je neobvezujući dokument. Preporučujemo da zahtjev za izdavanje / kupnju udjela popunite nakon što ste pročitali prospekt fonda i ustanovili zadovoljava li odabrani fond vaše investicijske zahtjeve vezane uz razdoblje, cilj i rizičnost ulaganja. Izdavanje udjela u fondu je završeno kad dostavite potpisani zahtjev i popratne dokumente, izvršite uplatu u fond, a društvo je zaprimilo uplatu i dodijelilo vam udjele. Zahtjev za izdavanje udjela možete kreirati na linku.

Nakon koliko vremena ću primiti izvještaj o kupljenim udjelima?

Na dan kada je vaša uplata vidljiva na račun fonda i dodijeljeni su vam udjeli, automatski  se šalje potvrda o kupljenim udjelima na vašu e-mail adresu ili poštom, ovisno o tome kako ste odabrali prilikom kreiranja zahtjeva. Ukoliko potvrdu ne zaprimite u roku od sedam radnih dana od dana uplate, molimo da nas o tome obavijestite e-mailom na zahtjevi@hrportfolio.hr.

Kako mogu znati u što ulaže fond?

U prospektu fonda je navedena ciljana struktura portfelja fonda. Preporučljivo je pročitati prospekt fonda prije ulaganja. Obveza društva za upravljanje je mjesečna objava 10 najvećih ulaganja fonda te objava geografske, sektorske i valutne izloženosti fonda. Mjesečna izvješća iz kojih su vidljivi navedeni detalji o portfelju fonda dostupni su klikom na ime fonda na tečajnici fondova.

Postoji li vremensko razdoblje u godini kada je bolje kupovati i kada je bolje prodavati udjele?

Za svaki tip fonda postoji takozvano preporučeno razdoblje ulaganja, čime se smanjuje rizik koji nastaje radi kratkoročnih oscilacija. Cijene udjela fondova direktno ovise o cijenama na tržištu kapitala (burzi), a koje u pravilu nisu sezonskog karaktera, pa prema tome nema pouzdanog indikatora koji bi ukazivao na određeno razdoblje u godini kada je kupnja ili prodaja udjela najisplativija.

Predlažemo da pročitate još: Metoda prosječnog troška ili cost average efekt.

Moram li imati posebna znanja da bih mogao ulagati u fondove?

Potrebno je znati na koji vremenski horizont investirate, koliki ste rizik spremni prihvatiti odnosno kakav ste karakter ulagatelja te koji je cilj Vaše investicije. Osim navedenog, nisu potrebna posebna znanja da bi se ulagalo u fondove budući da odluke o investiranju donosi društvo koje upravlja fondom.

Predlažemo da pročitate još: Koji fond odabrati?

Koliko je optimalni vremenski horizont ulaganja u fondove?

Svaki fond ima preporučeno minimalno razdoblje ulaganja, dok gornja granica ne postoji. O vremenskom horizontu vašeg ulaganja prvenstveno ovisi koja kategorija fonda je primjerena vašoj investiciji. Općenito vrijedi da što je horizont ulaganja kraći, ulaganje treba biti konzervativnije, a što je horizont ulaganja duži dio sredstava koji ulažete u dinamičnije fondove može biti veći. Omjer konzervativno/dinamično ulaganje je individualni odabir ulagatelja. Ako tek krećete s ulaganjem i nemate prethodnih iskustava s ulaganjem u fondove, možete krenuti s konzervativnim ulaganjem kojeg kasnije prema potrebi možete zamijeniti za dinamičnije.

Predlažemo da pročitate još: Koji fond odabrati?

Što je rizik?

Rizik je vjerojatnost nastanka događaja koji će imati negativne posljedice odnosno, u ovom kontekstu, potencijalni negativan efekt na cijenu udjela fonda. Rizik je povezan s prinosom te stoga preuzimanje većeg rizika može donijeti veći profit, ali i veću mogućnost gubitka uloženih sredstava.

Diverzifikacija ulaganja važna je kako bi se smanjio rizik ulaganja. Rizik se smanjuje ulaganjem u različite vrste financijskih instrumenata i/ili investiranjem u vrijednosne papire iz različitih geografskih regija, gospodarskih sektora, tvrtki različitih veličina.

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju investiranja u fond, nezadovoljavajući ili negativan prinos prvenstveno može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

 • rizici kretanja na tržištu
 • rizici investiranja u inozemstvo i rizici ekonomskog okruženja
 • rizici strukture portfelja
 • rizici vezani uz izdavatelja
 • nefinancijski rizici

Više o rizicima pročitajte u rubrici: Rizici vezani uz investiranje u fond.

Što je volatilnost fonda?

S obzirom na vrste imovine u koje fond ulaže te s obzirom na sastav portfelja fonda, tržišta na koja fond ulaže, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, cijena udjela fonda može oscilirati što se u financijskom žargonu naziva volatilnost.

Postoji li garancija za investirana sredstava?

Imovina koja se nalazi u investicijskom fondu nije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga, niti od neke druge financijske institucije. Sigurnost investicije možete povećati diverzifikacijom odnosno investiranjem u više fondova koji investiraju u različite sektore i/ili na različitim geografskim područjima.

Predlažemo da pročitate još: Sigurnost investicije.

Kako se izračunava rizičnost fonda?

Za izračun rizičnosti postoji više metoda. Na portalu Hrportfolio.hr rizičnost je prikazana pomoću dva indikatora:

 • VaR – Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
 • SRI – Sintetički indikator rizika (Sintetic Risk Indicator)

Predlažemo da pročitate još: Rizici vezani uz investiranje u fond

Tko nadzire poslovanje fondova?

Poslovanje fondova nadzire HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), dnevni izračun vrijednosti udjela te obračun svih uplata i isplata obavlja depozitar (depozitna banka) koju svako društvo koje upravlja fondovima mora imati prije pokretanja fonda. Poslovanje društva za upravljanje i poslovanje fonda jednom godišnje kontrolira nezavisna revizorska kuća.

Koji zakoni pokrivaju područje poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima?

Postoji li razdoblje u kojem ne smijem zatražiti isplatu iz fonda?

Udjeli se mogu prodati (otkupiti) u svakom trenutku, a isplata novčanih sredstava slijedi u zakonskom roku od najviše sedam radnih dana od primitka zahtjeva za otkup i popratne dokumentacije.

Je li bitno koje društvo upravlja s fondom u koji ulažem?

Sami naziv društva za upravljanje nije garancija da će fond raditi uspješno ili slično performansama fonda u prošlosti. U društvu za upravljanje koje je osnovalo fond su zaposleni fond menadžer i investicijski odbor koji je zadužen za upravljanje imovinom fonda i rezultati fonda ovise o njihovoj sposobnosti upravljanja.

Je li sigurnije investirati u fondove koji upravljaju s velikom imovinom u odnosu na one s manjom imovinom?

Sigurnost fonda se primarno ne odražava u tome s kolikom imovinom upravlja, već je sigurnost investiranih sredstava ovisna o strategiji ulaganja fonda koja je definirana u prospektu.

Na ovo pitanje ne postoji decidirani odgovor. Naime, fondovi s većom imovinom mogu imati poteškoća s prodajom vrijednosnih papira, ukoliko moraju u kratkom razdoblju prodati veći dio imovine. Spomenuti problem je još izraženiji u situacijama kad na tržištu vlada loša likvidnost. Fondovi s manjom imovinom su po tom pitanju fleksibilniji. Po imovini manji fondovi mogu biti u nezavidnoj situaciji ukoliko veliki udjelničar (onaj koji posjeduje znatan broj udjela u imovini fonda), zatraži otkup svojih udjela, što znači da će fond menadžer najvjerojatnije trebati restrukturirati portfelj.

Što je likvidnost fonda?

Likvidnost fonda je sposobnost fonda da u jako kratkom vremenu može prodati vrijednosnice koje su sastavni dio portfelja fonda. Ukoliko su sredstva fonda investirana u vrijednosne papire s kojima se rijetko trguje, smatra se da je fond nelikvidan. Kako bi fond menadžeri izbjegli nelikvidnost fonda, sredstva ne investiraju u nelikvidne vrijednosne papire, odnosno su ograničenja za takve investicije unaprijed definirana u prospektu fonda.

Može li fond propasti?

Zakonom je propisano da fond čija imovina je tri mjeseca manja od 600 tisuća EUR mora biti likvidiran (prodaja imovine i isplata ulagača) ili pripojen drugom fondu (ulagači postanu vlasnici udjela u drugom fondu, koji im se dodjele proporcionalno broju udjela koju su imali u imovini fonda koji se pripaja). Pripajanje ili likvidacija provode se nakon odobrenja Hanfe.

Postupak pripajanja i likvidacije otvorenih investicijskih fondova propisan je pravilnikom Hanfe kojim su točno utvrđeni postupci, uvjeti i načini pripajanja fondova. Pravilnikom je propisano da se jedan ili više fondova mogu pripojiti na način da se imovina fonda prenese drugom fondu (fondu preuzimatelju). Druga mogućnost, kada se radi o dva ili više fondova, jest da se cijela imovina postojećih fondova prenese na novoosnovani fond te u tom slučaju postojeći fondovi prestaju postojati.

Što se tiče vrijednosti udjela fonda, predviđene su tri mogućnosti: da se preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja, da se preuzme vrijednost udjela pripojenog fonda ili da se formira nova vrijednost udjela. Važno je napomenuti da bez obzira da li se mijenja vrijednost udjela ili broj udjela njihov umnožak (vrijednost imovine ulagača) mora biti isti kao i prije pripajanja. Prilikom pripajanja se udjelničarima ne naplaćuju naknade. O pripajanju je društvo obvezno pravovremeno obavijestiti sve udjelničare i ponuditi mogućnost izlaska iz fonda bez naplate izlazne naknade. Ulagač samim postupkom pripajanja nije na gubitku niti dobitku već, da pojednostavimo, to može promatrati kao isplatu iz jednog fonda i uplatu u drugi (bez naplate naknade).

Koja je funkcija depozitara - depozitne banke?

Depozitna banka vrši usluge skrbništva (kod nje je otvoren račun fonda, obavlja sve transakcije za kupnju i prodaju vrijednosnica, isplate i uplate ulagača), nadzire da se imovina fonda investira u skladu s prospektom fonda te izračunava cijenu udjela fonda.

Što je VUF (NAV)?

VUF ili vrijednost udjela fonda je cijena udjela koja se izračunava za svaki dan, a objavljuje svaki radni dan. Koristi se i skraćenica NAV (eng. Neto Asset Value).

Koliko često se objavljuje VUF (NAV)?

VUF (NAV) se objavljuje jedno dnevno, svaki radni dan. Društva za fondove izračunavaju NAV i za neradne dane jer se isti mijenja radi kamata na obveznice, zbog kamate na deponirana sredstva, naknade za upravljanje i naknade depozitnoj banci.

Zašto fondovi objavljuju VUF (NAV) za protekli radni dan?

Na vrijednost udjela utječe vrijednost vrijednosnih papira koje fond drži u portfelju. Kako bi se VUF (NAV) mogao izračunati potrebno je pričekati da se burze zatvore da bi bile dostupne zaključne/završne cijene vrijednosnih papira prema kojima se računa cijena udjela. Iz navedenih razloga VUF se računa za prethodni dan.

Utječu li tečajne razlike na prinose fondova koji investiraju u vrijednosne papire u stranim valutama?

Ako fond investira u stranoj valuti, tečajne razlike utječu na prinos fonda po istom principu kako na prinos utječe kretanje cijena vrijednosnih papira. Znači da se volatilnosti (oscilacijama) tečajeva vrijednosnica pribraja još volatilnost tečaja valute.

Je li bitno u kojoj valuti fond iskazuje cijenu udjela?

Prinos fonda izražen u eurima nije jednak onome u dolarima. Razlog je u volatilnosti određene valute. Prinos istog fonda izražen u različitim valutama je različit iz razloga što valute mogu imati značajnije oscilacije, što na prinos može imati negativan kao i pozitivan utjecaj.

Mogu li u dioničke fondove ulagati na kraći rok (npr. 1 godina)? Je li tada rizik povećan?

Iako dionički fondovi imaju preporučeni horizont ulaganja, najčešće tri godine ili duže, može se ulagati i na kraći period. Takvo ulaganje podrazumijeva investiranje uz veći rizik, prvenstveno zbog iznenadnih poremećaja na tržištu čija amortizacija može biti duža od godine dana, što može rezultirati gubitkom.

Na koji se način investirana novčana sredstva ulagača pretvaraju u imovinu fonda?

Samom uplatom sredstava na račun fonda uplaćena sredstva postaju imovina fonda koja se investiranjem sukladno strategiji ulaganja fonda usmjerava u različite oblike vrijednosnih papira. Taj dio posla obavlja se preko burzi vrijednosnih papira, a transakcije obavljaju brokeri prema nalozima fond menadžera.

Kako se izračunava trenutna vrijednost imovine ulagača?

Ulagač izračunava trenutnu vrijednost svoje imovine tako da broj udjela koje posjeduje pomnoži sa zadnjom poznatom cijenom udjela. Za izračun imovine možete koristiti i Kalkulator imovine.

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09340 0,00
0,29%
GBP
0,83915 0,00
-0,17%
CHF
0,96930 -0,01
-0,70%
JPY
171,21000 -1,44
-0,83%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,18 €
16.07.2024
-0,32%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.07. 16:00  2893,38
9,32
0,32
CROBEX10* 17.07. 16:00  1753,23
-0,49
-0,03
CROBEX10tr* 17.07. 16:00  1962,21
-0,53
-0,03
ADRIAprime* 17.07. 16:00  2117,24
-7,37
-0,35
CROBISTR* 17.07. 16:31  174,933
-1,08
-0,62
CROBIS* 17.07. 16:31  96,5406
-0,61
-0,63
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 17.07.2024)
(17:08:14 17.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,50 €
-0,30%
650.692,00 €
DLKV
3,00 €
7,91%
226.443,76 €
KOEI
294,00 €
-0,68%
110.362,00 €
IGH
23,00 €
24,32%
93.747,00 €
SPAN
51,00 €
0,00%
90.478,20 €
ERNT
193,00 €
0,26%
50.207,00 €
ADPL
12,70 €
-0,78%
41.956,30 €
RIVP
5,22 €
0,00%
41.036,94 €
KODT2
1.690,00 €
0,00%
40.780,00 €
KODT
1.720,00 €
1,18%
37.640,00 €
Redovni dionički promet:   
1.593.137,06 €
Redovni obveznički promet:   
2.112.000,00 €
Sveukupni promet:   
3.994.137,06 €