NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

POREZ NA KAPITALNU DOBIT Objavljeno: 25.01.2016
Porez za ulagače koji ostvare dobit ulaganjem u fondove

Porez za ulagače koji ostvare dobit ulaganjem u fondove

Napomena: Vijest je ažurirana 17.01.2024.

Ukoliko ste:
• kupili ili stekli udjele prijenosom od druge osobe u investicijskim fondovima tijekom 2022. i/ili 2023. godine i prodali ih unutar 2023. godine, te ostvarili neto kapitalni dobitak ili
• ostvarili neto kapitalni dobitak prodajom dionica ili drugih vrijednosnica koje podliježu porezu na kapitalni dobitak, a da su u vašem vlasništvu kraće od dvije godine, te je zbroj svih dobitaka i gubitaka jednak ili veći od 17,90 EUR,

Obvezni ste:
• prijaviti porez i prirez na dohodak (putem JOPPD obrasca),
• platiti porez i prirez na dohodak (putem univerzalnog naloga za plaćanje),
• napraviti to do 29.2.2024. godine za 2023. godinu.

Svi ulagatelji koji su ostvarili kapitalni dobitak u 2023. godini te je pri tome nastala porezna obveza, za 2023. godinu moraju prijaviti i platiti porez i prirez. Brošure za prijavu poreza za 2023. godinu: Eurizomn AM brošura porez_2023Erste AM brođura porez 2023.

Od 1. siječnja 2024. godine ukida se prirez, stoga se u donjem tekstu prirez ne spominje.

Otkada se kapitalni dobitak oporezuje i koliko iznosi porez?

Odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka stupile su na snagu 01. siječnja 2016. godine.

Sukladno zakonu, porez na kapitalnu dobit obvezni ste prijaviti i platiti do kraja veljače tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu ukoliko:

 • ste udjele kupili nakon 01.01.2016. godine i
 • vaše ulaganje je kraće od dvije godine (otkupili ste udjele i sredstva su isplaćena na vaš račun) i
 • ostvarili ste kapitalnu dobit jednaku ili veću od 17,90 EUR.

Ulagatelj (porezni obveznik) plaća porez na kapitalnu dobit, odnosno porez na dobitke od ulaganja u otvorene investicijske fondove po stopi od 12%.

Za fondove koji su okrenuti dugoročnijim ulaganjima, poput dionica i dugoročnih obveznica, a za koje je inače preporučeni rok ulaganja duže od dvije godine, zapravo slijedi da se porez na kapitalnu dobit ne naplaćuje. Upravo u takvim fondovima moguće je ostvariti tu "poreznu pogodnost" koja se na kratkoročnim ulaganjima poput štednje u banci ne može ostvariti. 

Što je kapitalni dobitak?

Ostvareni neto kapitalni dobitak čine svi ostvareni dobici umanjeni za sve ostvarene gubitke nastale prodajom udjela u investicijskim fondovima ili prodajom sredstava iz portfelja ili prodajom drugih vrijednosnih papira i vrijednosnica u jednoj godini.

Kapitalni dobitak/gubitak predstavlja zaradu/gubitak ostvarenu u valuti fonda ili portfelja, odnosno dohodak od kapitala po osnovi primitaka ostvarenih od ulaganja u fondove, dionice, portfelje ili druge vrijednosne papire, u visini ostvarenih realiziranih prinosa umanjenih za troškove upravljanja imovinom investicijskog fonda ili portfelja (neto prinos).


Pri utvrđivanju ukupnog dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, poreznu osnovicu čini razlika između zbroja svih kapitalnih dobitaka i zbroja svih kapitalnih gubitaka ostvarenih tijekom kalendarske godine, od svih transakcija financijskim instrumentima.

Kada se porez plaća, a kada ne?

Poreznoj obvezi podliježu sva ulaganja učinjena nakon 1.1.2016. ako postoji dobitak jednak ili veći od 17,90 EUR i ako ulagatelj (porezni obveznik) otkupi udjele u roku kraćem od dvije godine.

Ulagatelj nije obvezan platiti porez na kapitalnu dobit u slučaju otkupa udjela stečenih prije 1.1.2016. godine ili ako otkupi udjele stećene nakon 1.1.2016 u roku kraćem od dvije godine ukoliko je s otkupljenim udjelima ostvario kapitalni gubitak od ulaganja u investicijski fond.
Ukoliko ulagatelj napravi zamjenu udjela ili više zamjena između fondova unutar istog društva porezna obveza ne nastaje. U slućaju zamjena udjela među fondovima, rok od dvije godine računa se od datuma uplate u fond. Ukoliko ulagatelj u međuvremenu uplati dodatna sredstva u fond, za udjele kupljene tom uplatom, rok od dvije godine za "nove" udjele teće od dana stjecanja "novih" udjela.

Procedura za prijavu i plaćanje poreza

Obračun i isplatu poreza te izvještavanje o obračunu istih prema nadležnom poreznom tijelu vrši ulagatelj. Društvo za upravljanje će u sklopu godišnjeg izvještaja ulagatelju pripremiti i dostaviti izvješće o neto kapitalnim dobicima iz ulaganja u investicijske fondove, temeljem kojeg ulagatelj ispunjava JOPPD obrazac i ispunjava svoje porezne obaveze. Ukoliko ulagatelj posjeduje udjele u investicijskim fondovima kojima upravlja nekoliko različitih Društava, dužan je sam odrediti ukupan neto kapitalni dobitak.

Primjeri u kojima za ulagatelja NE NASTAJE porezna obveza:

1. kupnja udjela prije 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 31.12.2015. Nakon 3 mjeseca od ulaganja (31.3.2016.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela iz fonda koji u trenutku otkupa vrijede 10.050 EUR.

U trenutku otkupa udjela nije nastala porezna obveza na dohodak od kapitala jer je ulaganje u fond izvršeno prije 1.1.2016.

2. kupnja udjela nakon
1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka, dobit manja od 17,90 EUR

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 4.1.2016. Nakon 3 mjeseca od ulaganja (4.4.2016.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela iz fonda koji u trenutku otkupa vrijede 10.010 EUR.

Iako je razdoblje ulaganja kraće od dvije godine, u trenutku otkupa udjela nije nastala porezna obveza na dohodak od kapitala jer ostvarena kapitalna dobit iznosi 10 EUR što je manje od 17,90 EUR.

3. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja nakon isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon 2 godine i mjesec dana (2.2.2019.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.100 EUR.

Ulagatelj nije obveznik poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka jer su prošle 2 godine od dana stjecanja udjela.

4. kupnja udjela nakon 1.1.2016., zamjena u međuvremenu, prodaja nakon isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond "A" 2.1.2016. pod upravljanjem Društva HR Invest. 30.6.2016. odlučio je izvršiti zamjenu udjela iz fonda "A" u fond "B" pod upravljanjem istog Društva. 2.1.2020. ulagatelj radi otkup svih udjela iz fonda "B".

Zamjena udjela ne smatra se oporezivom transakcijom jer se vrši zamjena udjela između fondova pod upravljanjem istog Društva. S obzirom na to da je Društvo osiguralo slijed stjecanja imovine te je otkup udjela napravljen nakon 4 godine od dana stjecanja udjela otkup iz fonda "B" se ne oporezuje.

5. nasljeđivanje udjela

Vlasnik udjela u investicijskom fondu je preminuo. Udjeli u investicijskom fondu se temeljem Rješenja o nasljeđivanju prenose na nasljednike. S obzirom na to da se radi o prijenosu udjela unutar istog investicijskog fonda zbog nasljeđivanja udjela porezne obveze u trenutku prijenosa udjela za nasljednika nema.

U slučaju da nasljednici žele otkupiti udjele, datumom stjecanja udjela se smatra datum pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju, odnosno u slučaju Ugovora o doživotnom uzdržavanju datum nastupanja smrti uzdržavane osobe – vlasnika (prenositelja) udjela.

6. darovanje udjela

Ako vam je netko poklonio udjele, datumom stjecanja udjela se smatra datum kada ih je darovatelj stekao.
Prijenos vlasništva nad udjelima između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji (roditelji, braća, bračni drug, djeca) i drugih članova uže obitelji (roditelji supružnika), te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi sa razvodom braka nije oporezivo. Datumom stjecanja udjela se smatra datum prijenosa vlasništva.

Primjeri u kojima za ulagatelja NASTAJE porezna obveza:

1. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon jedne godine (2.1.2017.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.200 EUR. Porez iznosi 12%.

Izračun:

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) iznosi 10.200 - 10.000 = 200 EUR.

Porez: 200*12% = 24 EUR.

Ukupna porezna obveza = 24,00 EUR.

Isplaćeno ulagatelju = 10.200 EUR.

Obveza prema Poreznoj Upravi = 24,00 EUR.


2. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka + izlazna naknada

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon jedne godine (2.1.2017.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.200 EUR. Porez iznosi 12%. U ovom primjeru ulagatelju se obračunava izlazna naknada u iznosu 0,5% na iznos koji povlači iz fonda.

Izračun:

Obračun izlazne naknade = 10.200 *0,5% = 51,00 EUR.

Vrijednost umanjena za izlaznu naknadu = 10.200 - 51 = 10.149,00 EUR.

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) iznosi 10.149 - 10.000 = 149,00 EUR.

Porez: 149,00 * 12% = 17,88 EUR.

Ukupna porezna obveza = 17,88 EUR.

Isplaćeno ulagatelju = 10.149,00 EUR.

Obveza prema Poreznoj Upravi = 17,88 EUR.


3. kupnja [EUR] + zamjena [EUR], prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond "A" 2.1.2016. pod upravljanjem Društva HR Invest. 2.1.2017. ulagatelj je odlučio izvršiti zamjenu svih udjela u vrijednosti 10.100 EUR iz fonda "A" u fond "B" pod upravljanjem istog Društva. 30.06.2017., godinu i pol dana nakon prvog dana ulaganja, ulagatelj radi otkup svih udjela iz fonda "B". Vrijednost udjela iznosi 10.250 EUR. Porez iznosi 12%.

1. korak: zamjena udjela (nakon godine dana od ulaganja)

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) u fondu "A" iznosi 10.100 - 10.000 = 100 EUR. S obzirom na to da se radi o zamjeni udjela iz fonda u fond pod upravljanjem istog Društva porezna obveza neće nastati budući je Društvo osiguralo slijed stjecanja imovine, ali se ostvareni kapitalni dobitak prenosi u drugi fond.

2. korak: otkup udjela iz fonda "B" (nakon godinu i pol od dana ulaganja)

Preneseni kapitalni dobitak iz fonda "A"= 100 EUR

Porez: 100 * 12% = 12 EUR

Porezna obveza = 12,00 EUR

Kapitalni dobitak iz fonda "B" (porezna osnovica) iznosi 10.250 - 10.100 = 150 EUR

Porez: 150*12% = 18 EUR

Porezna obveza "B" = 18,00 EUR

Porezna obveza "A" = 12,00 EUR

Ukupna porezna obveza nakon zamjene udjela i otkupa udjela iz fonda = 12,00 + 18,00 = 30,00 EUR

Isplaćeno ulagatelju = 10.250 EUR.

Obveza prema Poreznoj Upravi = 30,00 EUR.
Izvor: Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06520 -0,01
-0,72%
GBP
0,85424 0,00
-0,12%
CHF
0,97160 -0,01
-0,73%
JPY
163,16000 -1,02
-0,62%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
91,86 €
11.04.2024
-0,34%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.04. 15:51  2829,89
18,77
0,67
CROBEX10* 12.04. 15:44  1708,19
16,29
0,96
CROBEX10tr* 12.04. 15:44  1856,95
17,71
0,96
ADRIAprime* 12.04. 15:44  1900,73
7,64
0,40
CROBISTR* 11.04. 16:31  172,8981
0,10
0,06
CROBIS* 11.04. 16:31  96,0267
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:56:21 12.04.2024)
(15:56:21 12.04.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,20 €
0,00%
140.997,66 €
ARNT
32,00 €
0,00%
114.867,60 €
ZABA
18,35 €
0,55%
60.508,55 €
KOEI
260,00 €
2,36%
58.398,00 €
ERNT
210,00 €
0,96%
38.880,00 €
HT
30,50 €
0,66%
37.513,80 €
ADRS2
62,00 €
0,98%
28.700,00 €
HPB
226,00 €
0,00%
27.346,00 €
KODT2
1.410,00 €
2,17%
21.150,00 €
ADRS
81,00 €
2,53%
20.250,00 €
Redovni dionički promet:   
681.831,65 €
Redovni obveznički promet:   
7.500,00 €
Sveukupni promet:   
689.331,65 €