NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

POREZ NA KAPITALNU DOBIT Objavljeno: 25.01.2016
Porez za ulagače koji ostvare dobit ulaganjem u fondove

Porez za ulagače koji ostvare dobit ulaganjem u fondove

Napomena: Vijest je uređivana 27.01.2022., u skladu s izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

Otkada se kapitalna dobit oporezuje i koliko iznosi porez?


Odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka stupile su na snagu 01. siječnja 2016. godine.

Sukladno zakonu, porez na kapitalnu dobit obvezni ste prijaviti i platiti do kraja veljače tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu ukoliko:

 • ste udjele kupili nakon 01.01.2016. godine i
 • vaše ulaganje je kraće od dvije godine (otkupili ste udjele i sredstva su isplaćena na vaš račun) i
 • ostvarili ste kapitalnu dobit veću od 134 kuna.

Ulagatelj (porezni obveznik) plaća porez na kapitalnu dobit, što je uobičajeno u zemljama Europske unije. Porez na dobitke od ulaganja u otvorene investicijske fondove plaća se po stopi od 10% kao i pripadajući prirez.

Za fondove koji su okrenuti dugoročnijim ulaganjima, poput dionica i dugoročnih obveznica, a za koje je inače preporučeni rok ulaganja duže od dvije godine, zapravo slijedi da se porez na kapitalnu dobit ne naplaćuje. Upravo u takvim fondovima moguće je ostvariti tu "poreznu pogodnost" koja se na kratkoročnim ulaganjima poput štednje u banci ne može ostvariti. 

Što je kapitalni dobitak?

Pri utvrđivanju ukupnog dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, poreznu osnovicu čini razlika između zbroja svih kapitalnih dobitaka i zbroja svih kapitalnih gubitaka ostvarenih tijekom kalendarske godine, od svih transakcija financijskim instrumentima.

Kada se porez plaća, a kada ne?

Poreznoj obvezi podliježu sva ulaganja učinjena nakon 1.1.2016. ako postoji dobitak veći od 134 kuna i ako ulagatelj (porezni obveznik) otkupi udjele u roku kraćem od dvije godine.

Ulagatelj nije obvezan platiti porez na dohodak ukoliko nije ostvario zaradu, to jest ukoliko je ostvario kapitalni gubitak od ulaganja u investicijski fond, u razdoblju od 1.1.2016. godine pa nadalje te u slučaju otkupa udjela stečenih prije 1.1.2016. godine.

Ukoliko ulagatelj napravi zamjenu udjela ili više zamjena između fondova unutar istog društva porezna obveza ne nastaje. U slućaju zamjena udjela među fondovima, rok od dvije godine računa se od datuma uplate u fond. Ukoliko ulagatelj u međuvremenu uplati dodatna sredstva u fond, za udjele kupljene tom uplatom, rok od dvije godine za "nove" udjele teće od dana stjecanja "novih" udjela.

Procedura za prijavu i plaćanje poreza

Obračun i isplatu poreza i prireza te izvještavanje o obračunu istih prema nadležnom poreznom tijelu vrši ulagatelj. Društva za upravljanje će u sklopu godišnjeg izvještaja ulagatelju pripremiti i dostaviti izvješće o neto kapitalnim dobicima iz ulaganja u investicijske fondove, temeljem kojeg ulagatelj ispunjava JOPPD obrazac i ispunjava svoje porezne obaveze. Ukoliko ulagatelj posjeduje udjele u investicijskim fondovima kojima upravlja nekoliko različitih Društava, dužan je sam odrediti ukupan neto kapitalni dobitak.

Primjeri u kojima za ulagatelja NE NASTAJE porezna obveza:

1. kupnja udjela prije 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 31.12.2015. Nakon 3 mjeseca od ulaganja (31.3.2016.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela iz fonda koji u trenutku otkupa vrijede 10.050 EUR.

U trenutku otkupa udjela nije nastala porezna obveza na dohodak od kapitala jer je ulaganje u fond izvršeno prije 1.1.2016.

2. kupnja udjela nakon
1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka, dobit manja od 134 kuna

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 4.1.2016. Nakon 3 mjeseca od ulaganja (4.4.2016.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela iz fonda koji u trenutku otkupa vrijede 10.010 EUR.

Iako je razdoblje ulaganja kraće od dvije godine, u trenutku otkupa udjela nije nastala porezna obveza na dohodak od kapitala jer ostvarena kapitalna dobit iznosi 10 EUR što je manje od 134 HRK.

3. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja nakon isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon 2 godine i mjesec dana (2.2.2019.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.100 EUR.

Ulagatelj nije obveznik poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka jer su prošle 2 godine od dana stjecanja udjela.

4. kupnja udjela nakon 1.1.2016., zamjena u međuvremenu, prodaja nakon isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond "A" 2.1.2016. pod upravljanjem Društva HR Invest. 30.6.2016. odlučio je izvršiti zamjenu udjela iz fonda "A" u fond "B" pod upravljanjem istog Društva. 2.1.2020. ulagatelj radi otkup svih udjela iz fonda "B".

Zamjena udjela ne smatra se oporezivom transakcijom jer se vrši zamjena udjela između fondova pod upravljanjem istog Društva. S obzirom na to da je Društvo osiguralo slijed stjecanja imovine te je otkup udjela napravljen nakon 4 godine od dana stjecanja udjela otkup iz fonda "B" se ne oporezuje.

5. nasljeđivanje udjela

Vlasnik udjela u investicijskom fondu je preminuo. Udjeli u investicijskom fondu se temeljem Rješenja o nasljeđivanju prenose na nasljednike. S obzirom na to da se radi o prijenosu udjela unutar istog investicijskog fonda zbog nasljeđivanja udjela porezne obveze u trenutku prijenosa udjela za nasljednika nema.

U slučaju da nasljednici žele otkupiti udjele, datumom stjecanja udjela se smatra datum pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju, odnosno u slučaju Ugovora o doživotnom uzdržavanju datum nastupanja smrti uzdržavane osobe – vlasnika (prenositelja) udjela.

6. darovanje udjela

Ako vam je netko poklonio udjele, datumom stjecanja udjela se smatra datum kada ih je darovatelj stekao.

Prijenos vlasništva nad udjelima između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji (roditelji, braća, bračni drug, djeca) i drugih članova uže obitelji (roditelji supružnika), te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi sa razvodom braka nije oporezivo. Datumom stjecanja udjela se smatra datum prijenosa vlasništva.

Primjeri u kojima za ulagatelja NASTAJE porezna obveza:

1. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 HRK u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon jedne godine (2.1.2017.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.200 HRK. Porez iznosi 10%, a s obzirom na to da ulagatelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu prirez iznosi 18%.

Izračun:

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) iznosi 10.200 - 10.000 = 200 HRK.

Porez: 200*10% = 20 HRK

Prirez: 20*18% = 3,60 HRK

Ukupna porezna obveza = 20 + 3,60 = 23,60 HRK

Isplaćeno ulagatelju = 10.200 HRK

Obveza prema Poreznoj Upravi = 23,60 HRK


2. kupnja udjela nakon 1.1.2016., prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka + izlazna naknada

Ulagatelj je uplatio 10.000 HRK u otvoreni investicijski fond 2.1.2016. Nakon jedne godine (2.1.2017.) ulagatelj je predao Zahtjev za otkup svih udjela koji u trenutku otkupa udjela vrijede 10.200 HRK. Porez iznosi 10%, a s obzirom na to da ulagatelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu prirez iznosi 18%. U ovom slučaju ulagatelju se obračunava izlazna naknada u iznosu 0,5% na iznos koji povlači iz fonda.

Izračun:

Obračun izlazne naknade = 10.200 *0,5% = 51,00 HRK

Vrijednost umanjena za izlaznu naknadu = 10.200 - 51 = 10.149,00 HRK

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) iznosi 10.149 - 10.000 = 149,00 HRK.

Porez: 149,00 * 10% = 14,90 HRK

Prirez: 14,90*18% = 2,68 HRK

Ukupna porezna obveza = 14,90+2,68 = 17,58 HRK

Isplaćeno ulagatelju = 10.149,00 HRK

Obveza prema Poreznoj Upravi = 21,10 HRK


3. kupnja [] + zamjena [], prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 EUR u otvoreni investicijski fond "A" 2.1.2016. pod upravljanjem Društva HR Invest. 2.1.2017. ulagatelj je odlučio izvršiti zamjenu svih udjela u vrijednosti 10.100 EUR iz fonda "A" u fond "B" pod upravljanjem istog Društva. 30.06.2017., godinu i pol dana nakon prvog dana ulaganja, ulagatelj radi otkup svih udjela iz fonda "B". Vrijednost udjela iznosi 10.250 EUR. Porez iznosi 10%, a s obzirom na to da ulagatelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu prirez iznosi 18%.

1. korak: zamjena udjela (nakon godine dana od ulaganja)

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) u fondu "A" iznosi 10.100 - 10.000 = 100 EUR. S obzirom na to da se radi o zamjeni udjela iz fonda u fond pod upravljanjem istog Društva porezna obveza neće nastati budući je Društvo osiguralo slijed stjecanja imovine, ali se ostvareni kapitalni dobitak prenosi u drugi fond.

2. korak: otkup udjela iz fonda "B" (nakon godinu i pol od dana ulaganja)

Preneseni kapitalni dobitak iz fonda "A"= 100 EUR

Porez: 100 * 10% = 10 EUR

Prirez: 10*18% = 1,80 EUR

Porezna obveza = 10+1,80 = 11,80 EUR

Kapitalni dobitak iz fonda "B" (porezna osnovica) iznosi 10.250 - 10.100 = 150 EUR

Porez: 150*10% = 15 EUR

Prirez: 15*18% = 2,70 EUR

Porezna obveza "B" = 15+2,7 = 17,70 EUR

Porezna obveza "A" = 11,80 EUR

Ukupna porezna obveza nakon zamjene udjela i otkupa udjela iz fonda = 11,80 + 17,70 = 29,50 EUR

Isplaćeno ulagatelju = 10.250 EUR

Obveza prema Poreznoj Upravi = 29,50 EUR


4.  kupnja [kn] + zamjena [], prodaja prije isteka dvogodišnjeg roka

Ulagatelj je uplatio 10.000 HRK u otvoreni investicijski fond "A" 2.1.2016. denominiran u kunama pod upravljanjem Društva HR Invest. Godinu dana od ulaganja (2.1.2017.) stanje u fondu iznosi 10.100 HRK i ulagatelj je odlučio izvršiti zamjenu svih udjela iz fonda "A" u fond "B" koji je denominiran u euru, pod upravljanjem istog Društva. Društvo koje upravlja fondom prilikom zamjene udjela koristi srednji tečaj HNB-a (osim nekih iznimaka) koji na dan zamjene udjela iznosi 7,6. Nakon godinu i pol od prvog dana ulaganja ulagatelj radi otkup svih udjela iz fonda "B", vrijednost udjela iznosi 1.500 EUR. Prirez je 18%.

1. korak: zamjena udjela (nakon godine dana od ulaganja)

Kapitalni dobitak (porezna osnovica) iznosi 10.100 - 10.000 = 100 HRK. S obzirom na to da se radi o zamjeni udjela iz fonda u fond pod upravljanjem istog Društva porezna obveza neće nastati budući je Društvo osiguralo slijed stjecanja imovine, ali se ostvareni kapitalni dobitak prenosi u drugi fond.

2. korak: otkup udjela iz fonda "B" (nakon godinu i pol od dana ulaganja)

Preneseni kapitalni dobitak iz fonda "A" = 100 HRK

Porez: 100 * 10% = 10 HRK

Prirez: 10*18% = 1,80 HRK

Porezna obveza = 10+1,80= 11,80 HRK

Porezna obveza u eur = 11,80/7,6= 1,55 EUR

Početno stanje u fondu "B" = 10.100 / 7,6 = 1.328,95 EUR

Kapitalni dobitak iz fonda "B" (porezna osnovica) iznosi 1.500 EUR - 1.328,95 EUR = 171,05 EUR

Porez: 171,05*10% = 17,11 EUR

Prirez: 17,11*18% = 3,08 EUR

Porezna obveza "B" = 17,11 + 3,08 = 20,19 EUR

Porezna obveza "A" = 1,55 EUR

Ukupna porezna obveza nakon zamjene udjela i otkupa udjela iz fonda = 1,55 + 20,19 = 21,74 EUR

Isplaćeno ulagatelju = 1.500 EUR

Obveza prema Poreznoj Upravi = 21,74 EUR
Izvor: Hrportfolio.hr


NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 15.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 15.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,512029 0,00
0,04%
1 USD 7,295357 0,03
0,41%
1 GBP 8,861660 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,741168 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
532,40 11.08.2022
0,57%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.08. 16:00  2006.09
8,45
0,42
CROBEX10* 12.08. 16:00  1196.71
6,98
0,59
CROBEX10tr* 12.08. 16:00  1257.8
7,15
0,57
ADRIAprime* 12.08. 16:00  1393.03
3,96
0,29
CROBISTR* 12.08. 16:31  172.5235
0,08
0,05
CROBIS* 12.08. 16:31  99.8447
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:10 12.08.2022)
(17:07:10 12.08.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 600,00
1,69%
1.187.230,00
RIVP 32,80
0,00%
1.037.167,00
HT 177,50
0,00%
431.666,50
SPAN 258,00
0,39%
320.755,00
ATPL 442,00
-0,90%
284.098,00
ERNT 1.650,00
0,61%
267.180,00
PLAG 1.800,00
0,00%
230.000,00
ATGR 392,00
1,55%
229.154,00
ARNT 242,00
0,00%
214.896,00
ILRA 178,00
0,00%
200.606,00
Redovni dionički promet:   5.270.555,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.270.555,80 kn